REZBÁRIKOVÁ, L. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Jura, Pavel

Lapidární, jednoduchý a účinný koncept, v některých částech až na hranici schematičnosti, je výsledkem podrobné racionální analýzy místa, návrh s kvalitním grafickým zpracováním. Otázky a náměty k obhajobě: Popište konstrukční systém a materiálové řešení nosné konstrukce navrženého schodiště

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B 80 Samostatná práce s důsledně analytickým přístupem.
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Suchánek, Radek

Autorka se rozhodla respektovat původní koncepci Květné zahrady, kde ze vstupního Čestného dvora se pokračuje do hlavních prostor zahrady. Předpolí zahrady je v této koncepci jistým doplňkem se specifickými funkcemi a atmosférou. Autorka analyzuje zahradu a jednotlivé objekty jak z čistě kompozičního hlediska, tak se snaží vyspecifikovat rozdíly v užívání zahrad dříve a dnes. Tato analytická část je vodítkem k vyspecifikování konceptu. Zachovat pohyb v zahradě dle původní koncepce, avšak nově revitalizované prostory navrhnout s ohledem na dnešní užívání. Je zde vytvořena vrstva nesoucí v sobě odkaz minulosti jež je interpretován soudobými prostředky. Severní část předpolí Květné zahrady interpretuje historickou stopu Pomerančové zahrady, Pavilonu a Neptunovy fontány, formou tří "vznášejících se desek" na nichž jsou osazeny jednotlivé objekty. Ona "levitace", nespojení se zemí umožňuje mnohý teoretický výklad vztahující se k naší době, působí jako zjevení, něco jako surrealistické podnože. Levitující sad je jednoduchou pravidelnou kompozicí. Levitující pavilon se odkazuje na rotundu, přesněji na její prostorové členění. Za silné lze označit prostorové členění a hry se světlem. Dispoziční řešení se jeví vzhledem k prostorovému konceptu jako nevhodné a zavádějící. Jižní část je také kompozičně vystavěná plocha skládající se ze skleníků a zahradnictví, stromové aleje, uměleckého díla evokující Králičí kopeček a ptačí voliéry. Tak jako u severní části je pro mě poněkud diskutabilní ono vyprázdnění a zpřehlednění nově navržených ploch. Je to diskutabilní otázka a věřím, že to bude jedna z klíčových otázek kolem kterých se bude točit rozprava o urbánním konceptu. Vlastní rekonstrukce vstupního křídla je vypracována tak, aby byly očištěny konstrukce od novodobých přestaveb. Práce je přehledná, analyticky vystavěná a bezpochyby podnětná pro uvažování o našem vztahu k historickým konceptům a jejich obnovování. Tato práce předkládá jasný konfrontační názor, který si najde mnoho kritiků, pro mě je projevem odvahy. Osobně mě zajímají analytická stránka této práce a stejně tak bych osobně výsledky analýz interpretoval často zcela opačně, ale to je vlastně skutečnost, která mě na této práci nejvíc přitahuje, ona vyhraněnost. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B
Architektonické řešení B
Provozní řešení A
Technicko konstrukční řešení A
Formální úroveň A
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 22993