VALENTOVÁ, A. Analýza rozdílů oceňování dlouhodobého majetku dle české účetní legislativy a dle IFRS/IAS ve společnosti ABC, a.s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Beranová, Michaela

Studentka pracovala samostatně, systematicky a cílevědomě. Předložená bakalářská práce je na vysoké úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
A

Otázky

Posudek oponenta

MBA, Emil Cieslar,

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 11656