AUDOVÁ, P. Návrh postupu zavedení systému řízení jakosti v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Čižinská, Romana

Studentka pracovala velice pečlivě a spolehlivě, veškerá doporučení, která byla přitom zejména metodického charakteru, ihned zapracovala do textu práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B Z teoretické části práce není zcela zřejmá přímá návaznost na stanovené cíle práce.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A Z velkého množství informací se podařilo vyselektovat z hlediska cílů práce nejdůležitější poznatky.
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu A Práce byla zpracována v těsné spolupráci s analyzovanou společností, o její praktické využitelnosti není pochyb.
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B Přehled literatury je v pořádku, nedostatky lze spatřovat v absenci odkazů na literaturu v textu. Například kapitola 3 pak působí, že ji autorka psala na základě vlastních zkušeností.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
A

Otázky

Posudek oponenta

Hrůza,, Petr

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 11649