ZAJÍČKOVÁ, A. Hodnocení finanční situace firmy a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Čižinská, Romana

Studentka pracovala zodpovědně a samostatně. Analytické části práce lze vytknout absenci alespoň stručné analýzy vnějšího prostředí (vývoj tržeb je pravděpodobně provázán s hospodářským cyklem). Celkově však práci hodnotím pozitivně a stanovený cíl považuji za splněný.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Baroň, Zdeněk

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 11642