ROHLENA, P. Analýza spokojenosti zákazníků softwarové firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Chalupský, Vladimír

Well done!

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Cíle práce jsou precizně definované v její úvodní části. Jejich formulace svědčí o promyšleném přístupu k zadání. Cíle považuji za splněné.
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A Teoretická část obsahuje řadu relevantních poznatků z oblastí, souvisejících s problematikou spokojenosti zákazníků, jejich loajality a dopadu těchto faktorů na prosperitu firem. Velmi dobře propracovaná je i část, věnovaná charakteristikám jednotlivých metod marketingového výzkumu.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A Analytická část je zpracovaná na velmi dobré úrovni - autor použil vhodné postupy pro získání potřebných dat, tyto postupy zároveň vhodně uplatnil. Výsledkem je pak poměrně plastický obrázek spokojenosti zákazníků s produkty a službami analyzované firmy.
Odborná úroveň navrhované části A Návrhová část důsledně vychází s analýz, návrhy jsou zaměřené do takových oblastí, které mohou výrazným způsobem ovlivnit spokojenost zákazníků. Oceňuji snahu o rozpracování návrhů o organizační a finanční aspekty.
Přínos a praktické využití návrhu A Práce je zpracována nejenom na výborné metodolotické úrovni, ale má také výrazný praktický dopad - existuje reálná možnost plného uplatnění poznatků, získaných provedenými analýzami a navrženými opatřeními.
Iniciativa a samostatnost při zpracování A Autor pracoval zcela samostatně a iniciativně, věcně reagoval na mé dotazy a připomínky, byla pro mne radost s ním spolupracovat.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A Bez připomínek.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Práce je mimořádně zdařilá po formální stránce - ta jde ruku v ruce s obsahem, výsledkem je pak velmi kvalitní diplomová práce.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Provázek, Tomáš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 11645