ŘEZÁČ, D. Podnikatelská etika ve firmě Eisberg a.s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Putnová, Anna

Práce je komplexně pojatá, přehledná, pečlivě zpracovaná.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A 89 Diplomant zvládl studovanou látku a prokázal dobrou orientaci v problematice
Přínos a praktické využití návrhu B 85 Většina navrhovaných opatření je realistická a konkrétní.
Iniciativa a samostatnost při zpracování A 95 Student pracoval odpovědně a snasazením.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A 89 Použil 21 tištěných literárních pramenů a s literaturou prokázal schopnost pracovat.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A 90 Práce je zpracována pečlivě a přehledně.
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A 90 Dobře struktoravaná práce s promyšlenou koncepcí.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B 85 použité metody jsou vyhovující a vhodně aplikované.
Splnění cíle a rozsahu zadání A 90 splněno v plném rozsahu
Navrhovaná známka
A

Otázky

Posudek oponenta

Slepička, Martin

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 23538