JEMELKA, V. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Mléčka, Jan

Práce po formální stránce naplňuje požadavky zadání. Přináší lehké, v mnohém manýristické řešení, korespondující s původním programem unikátní Zahrady. Příkladná je i úzká symbióza architektury a uměleckého díla, v současnosti nešťastně opomíjená. Otázky a náměty k obhajobě: - expozice francouzských a anglických zahrad (exteriér, interiér) - koncept, schéma / rastr, provoz. kaple - vztah k zahradě, určení, řešení objektu

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Vojta Jemelka přistupoval k tématu po celou dobu zpracování zodpovědně a nevšedním nadšením. Nejen v poloze prvotního konceptu prokázal vysokou míru kreativity, kdy neváhal své vize ověřovat množstvím pracovních modelů a skic a potvrdil tak schopnost práce s prostorem, konceptuální svěžest a schopnost reflektovat vlastní řešení s odstupem a nadhledem. Vysoký podíl ruční práce, zvláště v perspektivních pohledech a čitelných fotografiích modelu rovněž přispěli k celkově konzistentnímu, pozitivnímu finálnímu výrazu.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Matoušková, Petra

Student Vojtěch Jemelka předkládá k obhajobě bakalářské práce pozoruhodný projekt. Nabízí komplexní pohled na začlenění Květné zahrady do kontextu města a revitalizuje její spojení s arcibiskupským zámkem a podzámeckou zahradou, se kterými libosad tvoří jeden historický celek. Celé předpolí Květné zahrady, bývalou holandskou zahradu, řeší jako vstupní prostory pro návštěvníky s veškerým servisem a v rozsahu, který odpovídá zázemí památce zařazené do seznamu světového kulturního dědictví. Přínosem je zejména snaha o obnovu původního vstupu do zahrady, to je orientace návštěvníků do původního hlavního vstupu pod monumentální kolonádu. Návštěvník je tak znovu uveden do situace, která byla původně autory zamýšlena. Současné řešení vstupu, milovníky a obdivovately architektury 19. století ceněný Čestný dvůr se skleníky, dle mého názoru zásadně narušuje původní koncept celého libosadu a uvádí návštěvníka do poloviny příběhu, který má v zahradě prožít. Pro nepoučené návštěvníky tak vzniká nepravdivý dojem z libosadu. Jemelkův projekt nabízí návštěvníkům vstupní otevřený prostor s možností volby. Mohou přehlédnout celek ze střechy kolonády nebo získat přehled v infocentru. Mohou ukojit duchovní potřeby v kapli, touhu po poučení v expozicích vysvětlujících historický kontext vzniku zahrady nebo v neposlední řadě občerstvit tělo a mysl v restauraci. Vše, co moderní muzeum světového významu má dnes nabídnout. Práci proto hodnotím jako výbornou A 95.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A
Architektonické řešení A
Provozní řešení A
Technicko konstrukční řešení A
Formální úroveň A
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 22946