MUZIKANT, M. Výroba součásti z plechu - "Vanečka" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Žák, Ladislav

Doporučuji k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Dvořák, Milan

Duplicita v použité symbolice na str.59. Nepřesné údaje nad popisovým polem u čísla výkresu 2011-DP-1-02 s názvem střižnice. Duplicitně uvedené odkazy na literární prameny v nadpisu a v textu. Výsledky výpočtu v odstavci 5.3.2 jsou uvedeny tučně, ale u výpočtu střižné práce v odstavci 5.3.5 tomu tak není. Jednotky kg, kJ a kN nejsou správně uvedeny na str.45. V odstavci 6.7 je konečná cena součásti včetně DPH nebo bez?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 33911