KENDERA, V. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Ruller, Ivan

Po podrobných analýzách historických i urbanistických dospěl autor k využití stávajícího vstupu i ponechání území v zásadě v v existujícím členění. Návštěvník je veden logicky celým prostorem s akcentem na dominantní postavení rotundy. Navíc umožňuje i výstav na úroveň, z níž je možno sledovat shora celou koncepci zahrady. Nová výstavba, která by měla účelně doplnit provoz areálu ať už funkcí edukační, výstavní a odpočinkovou, je přičleněna k východní obvodní stěně a ponechává tak dostatečné volné prsotory pro rozvinutí holandské i pomerančové zahrady, kterou obohacuje dalším skleníkem při severní stěně. Jižní část předpolí rozvíjí vhodně provozně-technickou, zahradnickou část. Zbývající část předpolí s charakterem rekreačním je vtipně doplněna prostorem pro exteriérové výstavy výtvarného umění. Celkové provozní řešení včetně stávajícího vstupního objektu se skleníky je promyšlené a umožňuje odpovídajícím způsobem uspokojit veškeré funkční nároky. Architektura je soudobá, byť s klasicizujícím řádem a svojí základní citlivou koncepcí architektonickou i technickou a převládají barevností bílou vhodně zapadá do historicky velmi cenného prostředí zahrady a dodává mu pocit jasnosti, ale i důstojnosti. Konstrukční řešení je v souladu se záměrem autora. Některé prvky prezentované v detailu by bylo třeba ještě domyslet, např. odvodnění. Grafická úroveň odpovídá nárokům na zpracování bakalářské práce. Otázky a náměty k obhajobě: Historické zahrady - příklady z domova i zahraničí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Přístup studenta ke zpracování zadaného úkolu byl velmi aktivní a úspěšně vedl k staovenému cíli úspěšně jej zvládnout v požadované kvalitě i termínu.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Herzán, Radovan

Práce splnila v plném rozsahu zadání, prokázala logický a systematický přístup studenta k řešení. Prokázal, že dovede vyhodnotit a zacházet s architektonickými hodnotami a řešit složité úlohy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Urbanisticky správně vyhodnoceny hodnoty území, historické souvislosti a význam stávajících objektů pro dané řešení. Nástup přes dominantní stávající objekt je správným řešením. (v širších vztazích bylo by třeba vyhodnotit i parkovací kapacity a veřejné prostory mimo řešené území).
Architektonické řešení A Vzhledem k významu památky hodnotím zvolený architektonický výraz (monolitický skelet s vysokým řádem) jako vhodný, stejně tak lze ocenit gradaci objektů a využití různých úrovní.
Provozní řešení A Navržené řešení jasně diferencuje provozy ( návštěvník - zásobování a obsluha zahradních provozů). Návštěvnická osa prochází všemi důležitými prostory a má jasný směr.Využití stávajícího objektu pro studijní a ubytovací provozy je velmi vhodné. Náročné provozy na hyg.zařízení a obsluhu jsou správně situovány do nových objektů. Dimenzování provozů je odpovidájící.
Technicko konstrukční řešení B Z předložené dokumentace lze jen ztěží hodnotit úroveň technického řešení. Přivítal bych aspoň systémy odvodnění střech. Provozy s potřebou napojení na kanalizaci jsou centralizovaná, což předpokládá, že student o těchto otázkách přemýšlel.
Formální úroveň B Dokumentace je zpracována velmi přesvědčivě (perspektivy velmi pomáhají k pochopení prostoru).Celkové orientaci ve výkresech by prospěly orientační situace s vyznačením zobrazeného území nebo objektu. Co však nelze pochválit je průvodní zpráva (využití studeného skleníku mi zůstalo otázkou).
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 22951