KRIŠTOF, M. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Nový, Vítězslav

Vysoce kultivovaná práce, profesionální v urbanistickém, architektonickém i grafickém zpracování přesvědčivě dokládá schopnost autora obstát v praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Samostatný a profesionální přístup ke zpracování bakalářského projektu.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Foretník, Jan

Urbanistické řešení: Projekt celou Květnou zahradu zpřístupňuje veřejnosti a doplňuje tak do území velký (polo)veřejný prostor. Hmotové řešení nových objektů nezasahuje zásadním způsobem do okolí, přestože nové objekty se propisují do ulice. Architektonické řešení: Diskutabilní je vnější forma expozice - zatímco uvnitř je rampa, zvnějšku je střecha uskočena tak, jako by uvnitř byla podlaží. Pouze schematicky a poněkud formálně jsou řešeny nové zelené plochy. Autor navrhl i logotyp Národního centra zahradní kultury. Provozní řešení: Hlavním záměrem autora bylo vytvořit veřejný prostor pro všechny, ne jen pro turisty. Tento veřejný prostor je však kontrolovaný, je nutné projít přes foyer, a je tedy i přes deklarovaný vstup zdarma se jedná spíše o poloveřejný prostor. Naopak vstup přes foyer není jediný (další je možný přes kavárnu a prodejnu květin), což uváděnou kontrolu zhoršuje. Autora odvahu vytvořit ze zahrady volně přístupný prostor je velmi přínosná, myšlenka však mohla být dotaženější. Velmi zajímavě je pojednaná organizace výstavy. Konstrukční řešení: bez neřešitelných problémů, v detailu místo základové desky rozšířen podkladní beton v místě sloupů. Formální úroveň projektu: Graficky je projekt na velmi dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A
Architektonické řešení B
Provozní řešení A
Technicko konstrukční řešení B
Formální úroveň A
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 22959