KOŽELOUHOVÁ, A. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrabec, Josef

Autorka při koncipování návrhu vycházela ze zadání, které se snažila tvůrčím způsobem korigovat. Při výběru konstrukčních materiálů se soustředila na ekologické aspekty stavění a na místní zdroje, což má v tomto případě své opodstatnění. Jednotlivé části území řešila pro pohled a pocity návštěvníka procházejícího daným místem, nikoliv schematicky "pro pohled z letadla". V návrhu lze nalézt řadu detailů (úprava vedlejšího historického vstupu do Holandské zahrady, vodní schody a prvky v jižní části, výškové členění prostoru mezi studeným skleníkem a voliérou) dokazujících citlivou duši a potřebnou míru pochopení tohoto výjimečného prostoru. Zajímavý je i fakt, že v případě potřeby, proměny situace či názorů lze nový objekt poměrně snadno demontovat bez zásahů a poškození historických konstrukcí. Otázky a náměty k obhajobě: - pohovořte blíže o řešení styku dřevostavby návštěvnického centra s obvodovou zdí Holandské zahrady - co bude představovat největší konstrukční problém při vkládání nového provozu do vstupního objektu ?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Studentka je pracovitá a iniciativní. Ke zpracování BP přistupovala svědomitě a metodicky správně - poznání místa z autopsie, studium podkladů, zadání úkolu, hledání inspirace a vlastní návrh. Pracovala systematicky, soustavně, s přiměřeným počtem konzultací. Práci odevzdala včas, v požadovaném rozsahu a hloubce zpracování.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Vojtová, Lea

Kompoziční řešení předprostoru Květné zahrady je vhodné, vychází z původního historického návrhu a je vhodně doplněno nově navrženými objekty, prvky a komponovanými plochami zeleně. Celý řešený prostor je prostoupen přírodními motivy a materiály z místních zdrojů. Zejména v navrženém objektu návštěvnického centra se uplatňují přírodní materiály a barvy podporující vnímání prostoru, zeleně a světla. Připomínky k řešení: " Vstupní objekt je umístěn ve stávají historické budově. Nově navržené dispoziční řešení v některých částech zasahuje do původních konstrukcí. Zásahy nejsou doloženy výkresem stavebních změn, v půdorysu stávajícího stavu nejsou vyznačeny klenební konstrukce a vyznačený řez A-A´není zpracován. V půdorysu 1. NP v učebně teorie je odstraněna bez úpravy zřejmě nosná zeď vynášející původní stropní konstrukce. Nad ní, ve 2. NP, je zeď ponechána. Jak bude vynesena? Obdobně je tomu v prostoru pokladny a prodeje knih. Zde jsou, po odstranění dělící konstrukce, ponechány klenby různého průběhu ve sjednoceném prostoru. V interiéru to nebude působit dobře. Nestačilo jen zvětšit průchod? " Pro přístup z přízemí do 2. NP je ponecháno původní jednoramenné schodiště. V půdorysech podlaží není vyznačen nástup a výstupní linie. Předpokládám, že se na schodiště nastupuje z průchodu a vystupuje na chodbě 2.NP. Řez A-A´chybí a výškové úrovně nejsou vyznačeny. Rovněž není zřejmé, zda pro navrhované využití 2.NP(chráněné bydlení) současné jednoramenné schodiště vyhoví. (Max. počet stupňů, šířka 120 cm?, chráněná úniková cesta.) " V textu používaný termín "sociální zařízení" by bylo vhodné nahradit výstižnějším názvem "sanitární zázemí". Formální úprava výkresů: grafická úprava textů na výkresech ve formě sloupků není příliš vhodná. Text je "rozpadlý". Je to snad záměr?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A výborně
Architektonické řešení A výborně
Provozní řešení A výborně
Technicko konstrukční řešení C dobře
Formální úroveň B velmi dobře
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 22956