KOCOUREK, T. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Sochor, Jan

Ze zač?átku m?l Tomáš Kocourek s měřítkem zadání problém ještě větší, než většina ostatních. Přes množství různých dílčích detail? a postupné hledání se mu podařilo nakonec najít jednotící myšlenku a vyvinout s dostatečnou časovou rezervou celkový koncept. Dle mého názoru je úkolem vedoucího práce zhodnotit především způsob, jakým autor projekt vytvořil a jak o něm byl schopen přemýšlet, a to je také předmětem mého hodnocení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Ponešová, Barbora

Urbanistický koncept předložené práce si klade za cíl "nenuceně ovlivňovat pohyb návštěvníka". Ovšem tím, že část Květné zahrady je současně otevřená z několika míst, se tento koncept poněkud vytrácí. Největším úskalím je samotný vstup do zahrady, který je možný jak přes budovu čestného dvora, tak přes kavárnu. Pokud vstoupíme přes čestný dvůr, procházíme kolem pokladny a musíme vstup zaplatit, kdežto přes kavárnu je možno projít bez placení. Architektonické řešení novostaveb respektuje důležité osy libosadu, budovy jsou však zároveň formovány svébytnou sochařskou estetikou. Bohužel celková kompozice hmot a výsledné konstrukčně materiálové řešení neodpovídá charakteru místa. Obzvlášť brutálně působí cortenová kavárna v blízkosti historických objektů. Měřítko novostaveb v severní části předpolí je příliš malé na to, aby přesvědčivě ovládli prostor. Nejzdařileji působí pavilon poznání, je to zajímavé spojení zahradní plastiky a architektury. Jeho potenciál je však oslaben neurčitou okolní zahradní úpravou. Fungování jižní části předpolí je doloženo pouze situací, takže není jasné, jak bude zajištěn hospodářský servis libosadu, aniž by byla křížena trasa turistů zahradní technikou (údržba zahrady, sezónní stříhání živých plotů, atp.). Po formální stránce práce vykazuje poměrně vysokou úroveň. V paré pro oponenta však nebyly doloženy půdorysy čestného dvora v předepsaném měřítku (1:200) a legendy byly nečitelné. Otázkou zůstává, dle čeho byl navrhován půdorys 3.NP vstupního objektu čestného dvora, když zaměření krovu nebylo součástí podkladů pro zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C
Architektonické řešení C
Provozní řešení D
Technicko konstrukční řešení B
Formální úroveň B
Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 22954