VENCÁLKOVÁ, L. Analýza realitního trhu v ČR a ve Francii se zaměřením na rezidenční objekty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Komosná, Milada

Studentka splnila cíle uvedené v zadání diplomové práce, avšak celkové zpracování práce je slabé a omezené. V první části diplomové práce se studentka věnuje obecně pojmům a problematice oceňování. Dle mého názoru se v této části měla více věnovat pojmům a problematice oceňování ve Francii. Kapitola "Srovnání základních pojmů a metod..." je nedostatečná. V kapitole je provedeno srovnání nahlížení do katastru nemovitostí a velmi stroze popsány používané základní oceňovací metody. Zcela chybí porovnání legislativních předpisů. Kladně hodnotím uvedený příklad ocenění bytu v Lyonu porovnávací metodou. V druhé části se již studentka věnuje analýze trhu v Brně a Lyonu. Vytvořila 4 databáze bytů pro prodej a pronájem ve vybraných lokalitách. Výsledky shrnula do grafů, které dělila dle dispozice bytu. Dle mého názoru by lepší vypovídající schopnost měly grafy, které by byly vytvořeny např. na základě velikosti bytů, a to z toho důvodu, že se v databázi objevují byty o stejné velikosti, avšak dispozice je jiná ( 2+1 a 3+1). Celkově analýzy trhů jsou provedeny nedostatečně. Celková jazyková a odborná úroveň je nízká. Práci i přes výše uvedené doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání C
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem D
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody D
Odborná úroveň diplomové práce D
Přínos pro praktické i teoretické využití D
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 C Studentka neodkazuje na primární zdroje. Některé uvedené přímé citace nejsou dokončeny (např. definice obvyklé ceny).
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C Přiložené databáze vykazují nedostatky a to zejména z důvodu neopakování záhlaví tabulky. V práci se objevují chyby. Celková jazyková úroveň práce je slabší.
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Klika, Pavel

Studentka splnila cíle práce pouze částečně. Cílem práce byla analýza trhu s byty ve vybraném území Francie. Studentka sice vypracovala rozsáhlou databázi bytů ve vybraných lokalitách ČR a Francie ovšem vyhodnocení databáze není srozumitelné a celá analýza je v práci pouze vyhodnocením postupného snižování nabídkových cen v inzerci v závislosti na čase a porovnání cen bytů v Brně a Lyonu. V kapitole segmentace trhu je proveden pouze popis lokalit. Studentka se v první části práce věnuje problematice, která není zcela spojen s úkolem (popis katastrů nemovitostí, znalec, odhadce a pod.), naopak popis trhu je velmi omezený. Vzhledem k nízké úrovni zpracování práce, velmi povrchnímu vyhodnocení získaných dat má práce velmi malé praktické i teoretické využití. Odborná jazyková úroveň je také na nízké úrovni, z práce je zřejmé, že studentka se málo věnovala správnému překladu francouzských pojmů. Práce přes svoje nedostatky splňuje náležitosti diplomové práce a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování D
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce D
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody D
Obtížnost a správnost řešení D
Přínos pro praktické i teoretické využití D
Odborná jazyková úroveň C
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 100247