KUBĚNOVÁ, V. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Jura, Pavel

Jednoduchý a působivý koncept, s účinným rozdělením provozu holadské zahrady do dvou částí s rozdílným režimem. Zásadní otázkou konceptu, jejíž zodpovězení je v kompetenci autora, je přiměřenost "činu" vzhledem k místu a zadání. Otázky a náměty k obhajobě: Popište způsob větrání prostor zázemí kavárny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Svědomitý po celou dobu zpracování
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Šupler, Libor

Navrhované urbanistické řešení je jasné, přehledné a reagující na prostorové založení květné zahrady. Autor v řešeném území navrhl zalomený objekt, který má vzestupnou tendenci a dělí tak místo na jednotlivé dílčí prostory, které jsou osázeny stromy, květinami, doplněny o vodní prvek a městský mobiliář. Vzniká tak příjemné pobytové prostředí pro návštěvníky. Konstrukční řešení domu a jeho tvar podporuje myšlenkový koncept zahrady - stoupání, jako symbol hledání a nalézání moudrosti. Návštěvník při cestě k " vyhlídce " má možnost odpočinku na zatravněné ploše střechy, která je doplněna měděnými dlaždicemi informativního charakteru a tak se i něco dozvědět o historii Květné zahrady. Toto nenásilné řešení se mi jeví jako velice příjemný způsob oživení tohoto místa. Dispoziční řešení v nově navrhovaném objektu je z velké části podřízeno konceptu autora. Kavárna, kuchyně, kancelář a sociální zázemí není provozně optimálně řešeno. Problematické se mi zdá řešení vstupů do objektu a poněkud odstrčený sál bez zázemí a návaznosti na kavárnu. Objekt bude dobře realizovatelný, posluchačka splnila dobře zadání, a prokázala zvládnutí základních problémů profese. Grafické ztvárnění projektu se vyznačuje dobrým zpracováním, je přehledné a srozumitelné. Celkově je možné práci hodnotit jako zdařilou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A
Architektonické řešení A
Provozní řešení C
Technicko konstrukční řešení B
Formální úroveň B
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 22961