BAČÍK, T. Posouzení informačního systému u vybrané firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Koch, Miloš

kromě úspor, mohou změny přinést i nějaké další, nepřímé přínosy a případně jaké?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Krausová, Martina

Předložená diplomová práce svým rozsahem, obsahem i strukturou odpovídá požadavkům pro tento typ závěrečné práce. Teoretické části je věnována zhruba třetina obsahu a hlavní důraz je tedy kladen na praktickou část. Definovaným cílem bylo provést analýzu stávajícího stavu a efektivity informačního systému vybrané organizace, následné posouzení a návrh možných změn pro zefektivnění stavu a zmírnění rizik. Dle mého názoru bylo tohoto cíle autorem práce dosaženo. Práce je členěna do tří celků. Struktura je logická a jednotlivé kapitoly na sebe navazují. Srozumitelnost textu je lepší v praktické části, na kterou se autor nejspíš více zaměřil. V teoretické části jsou některé pasáže ne zcela jasné. Co se týče pravopisu má autor nedostatky v používání interpunkce. V práci se objevují chyby v nadměrném používání čárek ve větách, kde nemají být, a v používání mezer před/za čárkou v textu. Této chyby se autor dopouští i v některých citacích. Především v teoretické části jsou potom v některých větách vynechána nebo zaměněna některá slova a objevují se i překlepy, čímž se snižuje srozumitelnost textu. Při používání zkratek především v rámci obrázků a grafů by bylo vhodné je v textu podrobněji vysvětlit, nebo použít nezkrácenou formu pro lepší srozumitelnost. Bez takového vysvětlení jsou některá zobrazení pro čtenáře těžko pochopitelná. Teoretická část má jasnou logickou návaznost, kde se od jednotlivých základních pojmů dostává autor až k těm složitějším, včetně základních aplikací v praxi. V této části práce je podkapitola 1.9 zabývající se různými metodami projektového řízení, která mi nepřijde vzhledem k věcnému obsahu práce zcela nezbytná a bylo by možné ji vypustit. Analýza stavu je velice přehledně shrnutá především v tabulkách č. 29, 30 a 31, kde jsou autorem určeny body pravděpodobnosti a dopadu jednotlivých rizik na základě získaných podkladových dat a vlastních zkušeností s informačním systémem IASON. V této části jsou definovány a použity i metody, které nebyly zmíněny v rámci teoretické části, kam by formálně patřily spíše. Nicméně autorem zvolená struktura nenarušuje logickou návaznost práce a nepovažuji ji tedy za závažný problém. Naplnění zadání diplomové práce není triviální, jelikož předpokládá důkladnou znalost a analýzu vnitřního informačního systému zvolené organizace, což bylo předpokladem pro relevantní návrh zlepšení efektivity a eliminace rizika. Autor dle mého tuto znalost v praktické části prokázal a vyrovnává tím některé formální nedostatky předložené práce. Výsledky a doporučení by se po hlubší analýze a podrobnějším rozpracování (přesahujícím rámec této práce) daly využít v praxi. Predikce vlivu změn na náklady firmy (finanční i časové) ukazují na autorovu důkladnou znalost zkoumané problematiky. Vzhledem k rozsahu zpracování, formálním nedostatkům a skutečnostem uvedeným výše doporučuji diplomovou práci k obhajobě a navrhuji hodnocení známkou C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování C
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení C
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Odborná jazyková úroveň C
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 91490