KOLLÁR, M. Stabilita charakteristiky odstředivého čerpadla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Pochylý, František

Téma diplomové práce je velmi obtížné. Vyžádalo si od diplomanta studium mnoha literárních prací poměrně vysoké obtížnosti. Výsledky této literární rešerše mohly být v práci formulovány podrobněji. Těžiště rozboru stability bylo rozděleno do dvou oblastí. První studie stability předpokládala ideální kapalinu, zatímco druhá vycházela z vířivého proudění reálné kapaliny. Provedené rozbory jsou velmi zajímavé a tvoří podnět pro další studium. Diplomant pracoval velmi svědomitě. Vzhledem k tomu, že studium literárních pramenů bylo časově velmi náročné, zbylo velmi málo času na důkladnější rozbor vlastních výsledků. Přesto diplomant učinil správné, byť zjednodušené závěry ve smyslu zadání diplomové práce. Tyto závěry demonstroval pomocí výpočtového modelování u čerpadla nízké rychloběžnosti. Diplomová práce splnila požadovaný cíl a doporučují ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Haluza, Miloslav

Diplomová práce se zabývá vlivem jednotlivých parametrů (rychloběžností čerpadla, výstupní úhlem lopatky,výstupní poloměrem kola, vstupní šířka kola) na podpoření nebo naopak snížení trendu stability výsledné charakteristiky čerpadla. Je popsán vliv průběhu disipace na trend stability výsledné Q-Y křivky, vliv spirály a vliv oběžného kola.Jsou popsány úpravy konečného řešení, které ještě mohou přispět ke stabilitě křivky Q-Y.Je správně konstatováno, že základní vliv na stabilitu má v systému spirála-kolo právě oběžné kolo. V práci se vyskytují některé chyby, například : Vztah [1.3], str.9, je chybně, vztah [1.5] str. 9 má indexované průtoky, proč ? Vztah [2.8] str.14 nemá mít =, ale

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 33937