SKLENÁŘ, J. Náhrada velkého průměrového ložiska uložení desky stolu u svislého soustruhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Marek, Jiří

Dilomová práce Bc. Sklenáře řeší systematicky oblast ukládání stolů svislých soustruhů. Diplomant mněl velmi aktivní přístup při řešení dané problematiky.K výběru vhodné varianty využíval moderní metody hodnotového inženýrství. Výsledky práce lze v praxi využít. Nemám žádných připomínek. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a po úspěšné obhajobě doporučuji udělit studentovi titul inženýr (ing.).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Skýpala, Milan

Řešení zadání diplomové práce není jednoduchý úkol, navíc přesnost a kvalita tohoto konstrukčního uzlu jsou velmi důležitým prvkem svislého soustruhu. Autor ve své práci uvádí jako řešení jednu variantu plně hydrostatického uložení a jednu variantu valivě hydrostatického uložení. Obě varianty splňují zadání úkolu, ale pro praktické využití to má jeden podstatný argument, že náklady na pořízení 1. varianty jsou oproti stávajícímu používanému křížovému ložisku cca čtyřnásobné a u 2. varianty cca dvojnásobné. Možnost využití těchto řešení je zejména u strojů s průměrem upínací desky 4000 mm a více, kde se vysoké náklady na hydrostatické uložení tolik neprojeví v celkových nákladech. Výpočty jsou provedeny v rámci možností a použité literatury správně i dílčí závěry jsou na základě výpočtů správně vyvozeny. Zejména kladně hodnotím, že navrhovaná řešení nahrazují stávající uložení s minimálními úpravami. Práce je z velké části včetně výpočtů převzata z použité literatury. Autor se podílí na jejím přehledném a logickém uspořádání a vyvození dílčích závěrů pro další správná rozhodnutí. Celkové přehlednosti by pomohlo, kdyby u všech vzorců byly vysvětlivky k jednotlivým veličinám včetně jednotek, což je uvedeno až na závěr v kapitole „Seznam použitých symbolů“. Grafická úprava je na velmi dobré úrovni. Chyby a nepřesnosti v diplomové práci: 1. V práci není použita správná terminologie z oboru svislých soustruhů, např. deska stolu, stůl - správně upínací deska, karusel - správně svislý soustruh, hydrogenerátor - neboli čerpadlo, apod. 2. Také viskozita použitého oleje pro hydrostatiku je příliš vysoká, v praxi se používá olej viskozity max. 32. Při vyšší viskozitě oleje vznikají velké energetické ztráty. 3. Na str. 9 až 11 jsou uvedeny chybné údaje, např. stroje SKA se vyrábí ve velikostech 12 až 40, stroje SKIQ ve velikostech 12 až 30, u strojů SKIQ se paletizace nepoužívá. 4. Na str. 14 schází popis Rovinného vedení odlehčeného axiálním ložiskem. 5. Na str. 23 jsou hodnoty tuhostí u ložisek SKF uvedeny v jiných jednotkách než ostatní ložiska. 6. Na str. 55 má být správně Fo = 84122 N dle str. 29. 7. Na str. 61 ve vzorci statické tuhosti je dosazena chybná hodnota AR. 8. Na str. 74 má být správně mD = 2825 kg dle str. 55, na str. 75 chybí jednotka u maximální obvodové rychlosti. 9. U axiálního HS ložiska se v praxi používá mezera 0,15 mm, vzhledem k lepšímu ustavení a menšímu odporu. 10. Na str. 79 jsou chybně uvedeny hodnoty Ak4, Am4, Ak4C, Am4C což ovlivňuje další výpočet na str. 80 až 82, navíc obr. 49 je nesprávný (neodpovídá výpočtu). 11. Na str. 89 jsou v legendě uvedeny chybné hodnoty Ak5 a Am5. 12. Na přiložené sestavě axiálně - radiálního HS uložení je uvedeno chybně číslo výkresu i vybraného detailu, Navíc na obou sestavách je chybně uveden počet šroubů a kolíků. I přes chyby a nepřesnosti, které se v práci objevují, práce svědčí o dostatečných odborných znalostech a schopnostech studenta. Z tohoto důvodu ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 33939