VOLDÁN, J. Návrh a realizace univerzální mikroprocesorové řídící jednotky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Věchet, Stanislav

Hlavním cílem předložené práce bylo provést návrh a následnou realizaci univerzální mikroprocesorové řídicí jednotky. Jednotka obsahuje několik vzájemně se doplňujících komunikačních rozhraní a disponuje dostatečným výkonem pro nasazení v širokém spektru aplikací. Student pracoval samostatně, systematicky a cíl práce byl splněn v požadovaném rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Marada, Tomáš

Práce si kladla za cíl navrhnout a realizovat univerzální mikroprocesorovou jednotku pro zprostředkování komunikace mezi PC a dalšími mechatronickými zarízeními, případně zajišťovat inteligentní automatické řízení nezávislé na PC. Jedná se o středně náročné téma vyžadující praktickou realizaci elektronické části jednotky. Samotná práce obsahuje drobné pravopisné a gramatické chyby. Hlavní cíl byl úspěšně splněn a lze tedy zadané téma považovat za splněné v požadovaném rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 20800