OMASTA, M. Pevnostní analýza protézy dolní končetiny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Paloušek, David

Diplomová práce je na velmi solidní úrovni. Po formální stránce má práce všechny náležitosti a je kvalitně graficky zpracována. Autor se v textu dopouští občasných pravopisných chyb, které však nijak nesnižují obsah díla. Po obsahové stránce práce přináší komplexní přístup k řešené problematice, který je zdůrazněn konkrétními výsledky a závěrečným zhodnocením. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Splnění požadavků a cílů zadání A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Náhlík, Luboš

Předložená diplomová práce se zabývá výpočtovým modelováním trastibiální protézy dolní končetiny. Shrnuje v sobě výsledky celé řady analýz nutných k věrohodnému numerickému modelování chování protézy dolní končetiny. Ve stručnosti uveďme alespoň: experimentální stanovení reálného zatížení dolní končetiny pacienta (stanovení reakčních sil působících na chodidlo), experimentální stanovení zatížení protézy (měření deformace nosné části protézy), kinematická analýza protézy, za pomoci 3D optického systému přenesení reálné geometrie do počítače a vytvoření geometrického modelu, stanovení efektivních materiálových charakteristik jednotlivých komponent protézy porovnáním s modelováním za pomoci metody konečných prvků, komplexní konečnoprvkový model protézy, atd. Rozsah a komplexnost řešení zvolené problematiky, dle mého názoru, překračuje hranice diplomové práce a svědčí o tom, že diplomat zvládl široké spektrum teoretických znalostí i praktických zkušeností. V tomto ohledu je možno považovat práci za vysoce nadprůměrnou. Zvolené postupy a metody publikované v práci považuji za adekvátní k řešené problematice a technickým možnostem, a nemám k nim vážnějším výhrad. Z věcného pohledu mám jedinou výhradu: diplomant se uchyluje na několika místech práce k příliš „silným“ tvrzením, jenž nejsou náležitě podložena, a jenž nelze považovat také za obecně platná. Jedná se zejména o část práce, ve které je popisováno stanovení „materiálových charakteristik jednotlivých komponent“. Jako sporný bych označil již termín „materiálové charakteristiky“, použitý v případě vnitřní pružiny chodidla vyrobené z uhlíkového kompozitu či vnějšího pláště chodidla vyrobeného z pěnového polyuretanu. Veličina jenž byla za pomoci experimentu a numerického modelování určena je daleko spíše „efektivní tuhost“, navíc platná pouze pro daný způsob zatěžování a vzájemnou polohu podložky a pružiny, či podložky a protézy. Obecně uvedený typ uhlíkového kompozitu vykazuje ortotropní materiálové vlastnosti a u polyuretanové pěny se, podobně jako u jiných polymerů, dá spíše očekávat nelineární chování a Poissonovo číslo blízké 0,5. Po formální stránce je práce zvládnuta nadprůměrným způsobem a svědčí o dobrém diplomantově přehledu a schopnosti se technicky jasně a přesně vyjadřovat. Řazení jednotlivých kapitol je logické a autor se na více než sto stranách textu dopouští jen minima chyb či překlepů. Také grafická stránka práce je na vysoké úrovni. Vzhledem k výše uvedenému navrhuji hodnocení A a jednoznačně doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 20853