ČECHOVÁ, J. Srovnání makroekonomické výkonnosti ČR s vybranými zeměmi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Breinek, Pavel

Zvyšování ekonomické výkonnosti představuje základní problém každé společnosti, který nebyl nikde uspokojivě vyřešen. Autorka podrobně analyzovala dosavadní vývoj ekonomiky ČR a označila potenciálně nejvýznamnější překážky jejího budoucího růstu. Práci by ovšem prospělo podrobnější zhodnocení silných a slabých stránek českého hospodářsřví, stejně jako konkrétnější návrhy pro překonání potenciálních rizik.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části C
Přínos a praktické využití návrhu C
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
B

Otázky

Posudek oponenta

Nováková, Klára

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 23521