JAMBOROVÁ, M. Komunikační mix společnosti Tovares s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Mráček, Pavel

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části D U návrhů chybí posouzení možného nárústu zákazníků s vyčíslením navýšení objemu prodeje a následného zisku.
Přínos a praktické využití návrhu C
Iniciativa a samostatnost při zpracování B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 C U některých citací není příliž patrné, ke které části se vztahují.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C Některé obrázky jsou nižší kvality.
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C
Splnění cíle a rozsahu zadání D V práci není jasně viditelný nárůst zisku.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Hádlíková, Zuzana

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 52658