KUBELKA, M. Povrchové úpravy valivých ložisek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Švejcar, Jiří

Student pracoval s extrémní pečlivostí a velmi samostatně.Pokud bych mu měl něco vytknout,pak je to (kuriozně) nadbytečně velký rozsah bakalářské práce.Její úroveň je nicméně taková,že může posloužit i jako velmi slušný studijní materiál (skripta)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Klakurková, Lenka

Předložená bakalářská práce je zpracována v rozsahu 82 stran, s průběžně řazenými obrázky a tabulkami. Z metodického hlediska vycházel bakalář z doporučených zásad pro zpracování bakalářské práce a zadané téma zpracoval přehledně v sedmi, relativně rozsáhlých, logicky navazujících kapitolách. Student přistoupil k řešení zadaného tématu velmi zodpovědně a lze konstatovat, že předkládaná práce je na velmi zdařilá jak po obsahové, tak i formální stránce. Práce je psána chronologicky, srozumitelně, bez závažných gramatických a stylistických chyb, s minimem drobných formálních nedostatků. Úvodní, teoretická část přehledně a v dostatečné míře shrnuje základní informace o rozdělení ložisek a povrchových úpravách běžně využívaných při jejich výrobě. Bakalář v této části přehledně a v dostatečné míře shrnuje základní informace potřebné k úspěšnému zvládnutí vytčených úkolů. V následující experimentální části je popsán zkušební materiál, experimentální metodiky a výsledky jednotlivých experimentů. Závěry experimentální části práce jsou přehledně a věcně shrnuty v poslední kapitole předkládané práce. Informace pro zpracování bakalářské práce čerpal student jak z literatury, tak z elektronických médií. Drobnou výtku lze snad uvést pouze ke zpracování citací, které nejsou uvedeny vždy v souladu s normou. Závěrem lze konstatovat, že práce svým rozsahem i kvalitou odpovídá požadavkům kladených na tento typ prací a proto ji hodnotím známkou „velmi dobře“ - B a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 32574