JANDÁK, A. Úvěrování fyzických osob neúčelovými úvěry a půjčkami od bankovních a nebankovních subjektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Rejnuš, Oldřich

Globální cíl práce i parciální cíle jsou vymezeny - třetí parciální cíl ovšem nedává smysl. Metodologie byla sice vypracována, její úroveň však hodnotím pouze jako "uspokojivou". Práce má logické uspořádání, některé dílčí kapitoly její teoretické části však považuji za zbytečné. Způsob řešení pomocí "rankingu" považuji za možný, nicméně příliš jednoduchý, neumožňující komplexně posoudit individuální požadavky jednotlivců. Cíle práce považuji za vcelku splněné, nicméně ne příliš průkazné. Rovněž k formě závěrečného návrhu mám výhrady, poněvadž není dostatečně přehledný. S tvrzeními autora uvedenými v části "Závěr" vcelku souhllasím. Otázky k obhajobě: 1/ V metodologii zmiňujete, že při komparaci úvěrů, resp. půjček použijete vedle "rankingu" též "bodovací metodu". Kde jste ji konkrétně použil? 2/ V čem se liší termíny "úvěr" a "půjčka"?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů E
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod E Matoda rankingu je sice možná, sama o sobě však není dostatečně průkazná.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Praktická využitelnost výsledků E
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D Používání první či třetí osoby množného čísla nepovažuji za vhodné.
Práce s informačními zdroji, včetně citací D
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Palát,, Milan

Autor bakalářské práce splnil všechny požadavky vyplývající ze zadání bakalářské práce. Pracoval kvalitně s dostupnou literaturou, citace jsou v pořádku. Zabývá se aktuální a zajímavou problematikou a kvalifikovaně interpretuje výsledky. V práci je několik drobných překlepů a nepřesných formulací, které však nesnižují úroveň bakalářské práce. Celkově je formální úroveň práce velmi dobrá s pečlivě připravenými tabulkami.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 67042