JAŠŠO, K. Vizuální navigace vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Horák, Karel

Student zpracoval téma Vizuální navigace vozidla, jehož podúkoly bylo vypracování rešerše způsobů autonomního řízení vozidla, návrh vhodných snímačů a simulace modelu s vybranými snímači. Přístup studenta k práci lze označit jako aktivní, přesto však nebyly některé důležité pasáže zpracovány v dostatečném rozsahu popř. vůbec, konkrétně klíčová část simulace modelu se snímači či samotné zpracování dat ze snímačů. Uvedené bylo způsobeno špatným, zejména nerovnoměrným rozložením pozornosti mezi jednotlivé body zadání, které výustilo v poměrně dobře zpracovanou rešerši a naopak nedostatečně zpracovanou praktickou část práce. Konzultační činnost byla dostatečně častá, mezi jednotlivými konzultacemi však nedocházelo k významným posunům v řešení a uchazeč se poměrně často zasekl na banálním problému (např. běžné rutiny řízení kamery apod.). Přes uvedené výtky lze celkově přístup studenta hodnotit jako dostačující a uvedenou práci doporučuji k obhajobě před komisí s hodnocením stupněm D.

Navrhovaná známka
D
Body
63

Posudek oponenta

Richter, Miloslav

Zadání je z hlediska odborného i časového středně náročné. Po teoretické stránce lze zadání považovat za splněné a stupeň znalostí studenta za dostatečný pro řešení daného úkolu. Vlastní realizace systému však není dostatečná. První část práce je rešerše stávajícího stavu techniky a projektů řešících danou problematiku. Tato část je velice dobře zpracovaná. Další část práce týkající se rešerše čidel je podstatně kratší a soustředí se pouze na dva typy čidel. Způsob řešení této části se mi zdá nevhodný. Zde bych očekával shrnutí všech čidel z minulých kapitol, popis jejich vlastností, jejich srovnání. Následně měly být definovány požadavky na vlastní realizaci studenta a pro ni vybrána vhodná čidla. U textu uvedených čidel se jedná převážně o překlady dokumentace, ne vždy správně pochopené. Například z desítky uvedených "vzorových" paketů se podařilo do práce vybrat jediný se špatně spočteným časem. Praktické zpracování dat z vybraných čidel není v práci popsáno (viz zadání - "extrahování informací o aktuální dopravní situaci ..."). Poslední část zadání měla být "simulace autonomního řízení vozidla ...". Řešení této části práce neobsahuje, pouze v závěru se konstatuje, že praktické zkoušky proběhly. Při těchto zkouškách byly získány i data laserového snímače, která se však nepodařilo studentovi rozkódovat (>3GB jsou označeny jako "malý obsah dat" což mi nepřipadá odpovídající, je-li v 12kB několik datových řezů). Na přiloženém DVD jsou zdrojové kódy pro ovládání kamery - jedná se o jednoduchý program pracující s kamerou bez zpracování získaných dat, bez popisu a vypovídajících komentářů. Práce má dobrou grafickou úpravu a neobsahuje větší množství chyb. Úvodní část svědčí o bakalářských schopnostech studenta, praktické části a jejich dokumentace jsou velice strohé. Celkově navrhuji hodnocení dostatečně, E.

Navrhovaná známka
E
Body
50

Otázky

eVSKP id 66313