PAVLÍČEK, R. Vivaldiho anténa napájená vlnovodem integrovaným do substrátu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Mikulášek, Tomáš

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a ověřit vlastnosti Vivaldiho antény napájené vlnovodem integrovaným do substrátu. Student anténu navrhl a ověřil její vlastnosti měřením, nicméně ke způsobu, jakým byly jednotlivé kroky zadání splněny, mám řadu zásadních připomínek. V teoretické části je Vivaldiho anténě věnován pouze rozsah jedné strany. Uvedený popis antény je velice stručný a tedy nedostačující. V této části jsou dále popsány základní parametry antény, avšak definice některých parametrů je neúplná, nepřesná, či úplně špatná, např. definice vyzařovací charakteristiky, zisku, či šířky přenášeného pásma, kterou nejspíše student přebral z teorie filtrů. V části věnované vlnovodům postrádám například vztah pro výpočet délky vlny ve vlnovodu. Místo tohoto parametru je v souvislosti s vlnovodem na straně 28 a 34 nemístně použita délka vlny ve volném prostředí. V části bakalářské práce, která se věnuje návrhu antény, jsou výsledky parametrických analýz pouze stručně shrnuty v tabulkách. Návrh přechodu mezi zemněným koplanárním vlnovodem a vlnovodem integrovaným do substrátu je dle mého názoru proveden chybně, protože nerespektuje podmínku (13) uvedenou v teoretické části. Normované směrové charakteristiky výsledného modelu antény (obr. 25 a 26) jsou prezentovány bez prozrazení hodnoty zisku. U vyzařovací charakteristiky na obr. 27 postrádám kmitočet, pro který je zobrazena. V poslední části práce věnující se realizaci a měření chybí diskuse nad dosaženými hodnotami. Pouze konstatování, že „změřené hodnoty činitele odrazu s11 vykazují dobrou shodu se simulací“ nestačí. Na straně 43 student chybně používá jednotky, když píše, že „je zisk naměřené antény o 1,35 dBi větší“. Směrové charakteristiky na obr. 32 až 36 jsou zobrazeny nepochopitelně s krokem deset stupňů, přičemž měření bylo provedeno s krokem dva stupně. Dále mám ke zpracování bakalářské práce tyto další připomínky. Obr. 1 je převzatý i s anglickými popisky. Obrázek znázorňující strukturu antény se v práci vyskytuje celkem čtyřikrát (obr. 2, 13, 14, 15), ačkoliv by stačilo zobrazit jej pouze jednou. Vztahy pro výpočet šířky vlnovodu integrovaného do substrátu jsou uvedeny na straně 23 a pak znova na straně 35. Práce dále obsahuje řadu gramatických chyb a překlepů. Jeden příklad za všechny je psaní slova Vivaldiho s malým písmenem na začátku (str. 38 a 39). Dále se student špatně odkazuje na použitou literaturu, například obr. 9 není převzat z [6] ale z [7]. Seznam literatury obsahuje referenci [1] a [10], na které se student v práci nikde neodkazuje. Na výše uvedené nedostatky jsem bohužel neměl prostor reagovat a se studentem je řešit, protože mě navštívil den před odevzdáním s tím, co má do práce všechno napsat. Vzhledem k rozsáhlému výčtu nedostatků, pasivnímu přístupu studenta k řešení práce, vykazování neznalosti základní teorie během konzultací a nízké úrovni zpracování hodnotím bakalářskou práci nedostatečně.

Navrhovaná známka
F
Body
48

Posudek oponenta

Puskely, Jan

Předkládaná bakalářská práce pojednává o návrhu planární Vivaldiho antény. Úvodní kapitola věnovaná planárním anténám je neskutečně odfláknutá. Autor se zmiňuje pouze o obdelníkových flíčkových anténách a opomíjí i jiné planární struktury. Postrádám zde analytické návrhové vztahy pro zmíněnou flíčkovou anténu. Dále mi v práci chybí rozbor možností napájení těchto planárních struktur a srovnání jejich elektrických a konstrukčních vlastností se zvoleným způsobem napájení pomocí vlnovodu integrovaného do substrátu. V části věnované popisu Vivaldiho antény, která je hlavním cílem práce, mi chybí rozbor jednotlivých typů Vivaldiho antén a jejich způsoby napájení. Pří samotném návrhu planarní Vivaldiho antény postrádám parametrické analýzy vlivu rozměrů na impedanční a vyzařovací vlastnosti antény a jejich grafickou interpretaci tak, aby se usnadnil návrh této struktury na základě různých požadavků. Poslední kapitola věnující se experimentální práci je psána "z rychlíku". V textu si autor protiřečí. Pravděpodobně z důvodu nepůvodnosti myšlenek. Odkazy na obrázky a jejich popis neodpovídá realitě. Jak po formální stránce, tak i po odborné stránce je práce na velmi nízké úrovni. Autor práci psal bez hlubšího pochopení dané problematiky. Dále bych autorovi vyčetl špatnou práci s literaturou. Přestože autor splnil zadaní bakalářská práce, považuji ji na hraně obhajitelnosti.

Navrhovaná známka
F
Body
45

Otázky

eVSKP id 65803