SZAJKÓ, J. Výkonové ztráty v optické části spoje pracujícího ve volném prostoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Wilfert, Otakar

Úkolem studenta bylo vytvořit model výkonových ztrát a zisků na optických částech bezkabelového optického spoje. Součástí zadání bylo experimentální ověření simulace částečně zacloněných vysílaných svazků. Zadání diplomové práce bylo splněno jen částečně. Student neprojevil během práce na svém projektu účelnou aktivitu, což zapříčinilo časovou tíseň při dokončování projektu. Tato časová tíseň negativně poznamenala formální i odbornou úroveň diplomová práce. Problematiku, kterou se student ve své práci zabýval, podal sice zajímavým a smysluplným způsobem, avšak nepodařilo se mu předložený model výkonových ztrát experimentálně ověřit. Studen měl pro svoji práci využít publikační zdroje ve větší míře. Některé formulace uvedené v práci jsou nepřesné nebo málo srozumitelné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání E 28/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) D 12/20
Formální zpracování práce E 10/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
E
Body
58

Posudek oponenta

Němeček, Jiří

Diplomová práce splňuje zadání jen částečně. Z množství výkonových ztrát, ke kterým dochází u spoje pracujícího ve volném prostoru, se student zaměřil jen na ztráty způsobené vazbou zdroj záření – vysílací optická soustava, a proto nemohl být sestaven úplný model ztrát a zisků. Optimální uspořádání vysílače je teoreticky vyřešeno. Kapitola o difrakci se jeví jako nadbytečná, protože při analýze ztrát spoje se student difrakcí dále nezabýval. V textu jsou formální i obsahové chyby; například označení obrázků, tabulek a vztahů neodpovídá číslům kapitol, chybějící popis a nejednotné značení některých veličin, chybí vztah (1.10) atd. Problém, kterým se student zabýval, je vyřešen dobře, interpretace výsledků je správná.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání F 8/20
Odborná úroveň práce E 27/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 17/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
E
Body
57

eVSKP id 39375