ČERNÝ, M. Výzkum využití manažerských nástrojů v praxi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Chalupský, Vladimír

Předložená práce je zaměřena na vybrané spektrum metod strategické analýzy - na jejich použití a názorovou hladinu manažerů, týkající se těchto metod a jejich praktického uplatnění. Přínos diplomanta spočívá především v rozpracování metodiky hodnocení, ve sběru potřebných dat a v jejich interpretaci. Otázky pro obhajobu: - Jak si vysvětlujete poměrně vysokou míru nejistoty v odpovědích respondentů, týkající se vazby nákladů na uplatnění metod analýzy portfolia? - Při volbě variant odpovědí, směřujících k odhalení důležitosti, přisuzované různým parametrům atraktivity trhu a konkurenční pozice, bylo možné využít i další parametry. Můžete doporučit některé další parametry?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části C Vzhledem k převážně analytickému zaměření diplomové práce byl prostor, určený k návrhům záměrně omezen. Přínos práce spočívá především ve zpracování dotazníkového šetření, získání potřebných informací a jejich interpretaci. Návrhy jsou nicméně zaměřené jak do oblasti využití analytických metod, tak do oblasti metodologické - jsou zde kritické připomínky k dotazníku (formulace otázek, jejich prezentace v různých prohlížečích...). V části, věnované faktickým doporučením, která by se týkala použití vybraných metod analýzy, bylo možné navrhnout širší škálu námětů.
Přínos a praktické využití návrhu A Přestože autor zpracovával dílčí část právě probíhajícího výzkumu, lze jeho přínos hodnotit poměrně vysoce - jak doporučení, týkající se metodiky získávání informací, formulace otázek apod., tak závěry z interpretace získaných dat podstatným způsobem přispívají k úspěšnému završení tohoto výzkumu.
Iniciativa a samostatnost při zpracování B Diplomant zpracoval zadání velmi iniciativně a samostatně. Navázal na již rozpracovaný výzkum a významnou měrou přispěl k jeho dalšímu rozpracování.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C Text je poněkud nepřehledně uspořádaný, matoucí je nesprávné odkazování na grafy. Některá vyjádření v teoretické části nejsou formulována srozumitelně. Autor poněkud stereotypně používá pouze koláčové grafy, a to i v případech, kdy by sloupcové grafy měly větší vypovídací schopnost.
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B Analytická část obsahuje interpretaci celé řady odpovědí na otázky. Použité metody jsou adekvátní danému účelu, při vyhodnocování takto založeného dotazníku není ostatně dána příliš široká škála vyhodnocovacích metod. Zpracování vstupních dat je provedeno pečlivě, takže i v dalším postupu výzkumu bude možné na nich stavět.
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Pajlová, Kateřina

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 37654