LYSÝ, Z. Management kalibrace souřadnicového měřicího stroje (SMS) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Koška, Petr

Diplomant pracoval při řešení zadání samostatně v prostředí skutečného používání SMS. Celkové cíle práce byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pernikář, Jiří

Kalibrace souřadnicového měřicího stroje včetně vyhodnocení nejistoty měření je náročný úkol, který diplomant zvládl velmi dobře jak po stránce teoretické, tak i praktické. Práce je přehledná s dobrou úpravou. Škoda, že některé skenované obrázky jsou nízké kvality. Některé termíny nejsou zcela přesné. ( Úvod: kalibrovat hodinky,...) str 15: spínač pod hranicí mikronů..., ČMI zajišťuje fungování měřidel v průmyslu..., Rozlišení snímačů 0,5 um-tab 3, v tab. 5 jsou hodnoty v rozlišení 0,1 um).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 49972