BOHÁTKA, J. FM vysílač APRS telemetrických dat v pásmu 144MHz [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Urbanec, Tomáš

Zadání práce nebylo splněno. I přes zjevnou snahu studenta a aktivitě během celého semestru se mu nepodařilo dospět ani k částečnému splnění zadání. Nedokázal si poradit při práci s literaturou a vyhodnocením konkrétních požadavků na jeho práci, například se skladbou datových zpráv, či způsobem tvorby modulace. Samotná práce velmi špatně dokumentuje řešenou problematiku a je vidět, že velká část problematiky nebyla pochopena, popsána a tudíž nemohlo dojít k úspěšné implementaci. Ani splněná část zadání není v práci dostatečně dokumentována, realizace vysílače v práci není uvedena, jeho činnost není měřením ověřena. Práci proto nedoporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání F 15/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) E 10/20
Formální zpracování práce E 10/20
Využití literatury F 2/10
Navrhovaná známka
F
Body
37

Posudek oponenta

Šádek, Václav

Ačkoli některé indicie, jako např. příloha, svědčí o záměru realizovat zadaný vysílač APRS telemetrických dat, v celém textu jsem nenašel žádný náznak toho, že k realizaci skutečně došlo. Také postrádám jakékoliv informace o návrhu tohoto vysílače. Většina textu práce se jeví jako kompilát učebnicových informací a katalogových listů klíčových komponentů vysílače. Úplně chybí diskuse o volbě jednotlivých modulů. Útržky kódu samy o sobě bez dalšího komentáře nemají smysl, když není objasněna jejich vzájemná vazba a význam konstant a proměnných. Ani závěr neobsahuje shrnutí výsledků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání F 8/20
Odborná úroveň práce E 25/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse F 8/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
E
Body
50

Otázky

eVSKP id 31103