HUBENÝ, M. Automatizace linky pro defektoskopii železničních kol [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Pásek, Jan

Zadání diplomové práce pana Marka Hubeného je neotřelé, inženýrsky zajímavé a velmi náročné. Troufám si tvrdit, že je to téma pro denního studenta nezvládnutelné. Diplomant zúročil jak svůj profesně pracovní čas, tak zkušenosti, které v daném oboru nasbíral. Z technické úrovně práce jsem neměl obavy. Většinu konzultací jsme věnovali vlastnímu literárnímu zpracování diplomové práce, v níž jednotlivé kapitoly by vydaly na samostatné technické dílo, a přitom, vzhledem ke složitosti testovací linky, se nedalo mnoho vynechat. Jsem spokojen, že naše konzultace v tomto směru přinesly ovoce. I když je práce přímo napěchována informacemi a postupy, což ji místy činí méně přehlednou, pokládám toto dílo za zdařilé. Chci vyzvednout nasazení, píli a houževnatost, se kterou se diplomant práci věnoval. Samozřejmě, že při práci využíval i rady kolegů a literaturu, kterou si obstarával sám, bez mého doporučení. Abych jen nechválil, chybí mi ve složitých funkčních popisech manipulátorů provádějících přes stovku různých pohybů, vývojové diagramy, které by vnesly do popisů funkce větší srozumitelnost. V tomto ohledu výrazná snaha po samostatnosti v řešení zde převýšila nezkušenost se zpracováváním technické dokumentace projektu. Nicméně si myslím, že závěrečné zpracování dosažených výsledků přesvědčí čtenáře o úspěšném zvládnutí zadání v plném rozsahu.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Matz,, Václav

Dosažené výsledky, přínos a praktická využitelnost práce: Předložená diplomová práce je zaměřena na návrh řídicího systému pro ovládání průmyslového procesu plné automatizace defektoskopické linky určené pro testování železničních kol. Hlavním cílem diplomové práce je návrh a realizace řídicího systému, který umožňuje automatizované řízení procesu testování, vyhodnocování a předávání železničních kol v navržených defektoskopických linkách. Předložená diplomová práce uvádí komplexní návrh průmyslového systému pro testování železničních kol. V první fázi diplomant uvádí návrh defektoskopických metod určených pro testování železničních kol na povrchové a podpovrchové vady. Na základě základních požadavků stanovených zadavatelem a teoretických znalostí diplomant správně navrhl využití metody ultrazvukové a magnetické práškové. Tyto metody jsou v práci relativně podrobně teoreticky popsány a následně je uvedena aplikace navržených metod pro automatizovanou defektoskopickou linku. Diplomant již během tohoto návrhu respektoval všechny důležité aspekty defektoskopických metod a správně uvažoval návaznost průmyslových procesů. Následně, s ohledem na zvolené metody, se zaměřil na návrh řídicího systému, který umožňoval jednak řízení procesu testování železničních kol, a jednak řízení procesu předávání železničních kol mezi navrženými testovacími linkami. Předávání železničních kol je prováděno prostřednictvím manipulátorů, jejichž řízení je velice složité a komplexní. Pro ovládání všech průmyslových procesů navrhl průmyslový řídicí systém PLC S7-300 2PN/DP. V diplomové práci je uveden podrobný popis navrženého řídicího systému, návrh řídicí logiky a nasazení ve zmíněné průmyslové aplikaci. Velice kladně hodnotím návrh tohoto komplexního řídicího systému, který byl diplomantem samostatně realizován. Diplomant tak kromě využití teoretických znalostí, které získal během studia, prakticky realizoval komplexní řídicí systém. Tento systém je v současné době nainstalován v průmyslové hale v Kazachstánu. Je nutné konstatovat, že všechny cíle diplomové práce byly splněny. Připomínky k práci: Diplomová práce velice přehledně uvádí postupný návrh řídicího systému s uvažováním všech průmyslových procesů, které z vlastního návrhu defektoskopické linky vyplývají. Práce je napsána dosti podrobně, nicméně mám k jejímu obsahu některé připomínky: V práci je několik nepřesných formulací a pravopisných chyb, které mírně snižují úroveň předložené diplomové práce. Obrázky a návrhy uváděné v přílohách, na které se v diplomant v textu odkazuje, by měly být lépe popsány. V hlavní části diplomové práce chybí vývojové diagramy k realizovaným řídicím algoritmům. Vzhledem ke složitosti a komplexnosti rozsahu diplomové práce je ovšem možné uvedené připomínky zanedbat. Je možné konstatovat, že výsledek práce přesahuje inženýrskou práci a je spíše vhodná pro práci většího rozsahu, nebo by se dala rozdělit na několik dílčích diplomových prací. Na základě výše uvedených skutečností a s ohledem na kvalitu a rozsah předložené diplomové práce hodnotím tuto práci klasifikačním stupněm B (velmi dobře) V Praze, dne: 3.6. 2013 Ing. Václav Matz, Ph.D.

Navrhovaná známka
B
Body
87

Otázky

eVSKP id 66809