VALENTOVÁ, R. Stanovení biologicky aktivních látek v cereálních produktech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Márová, Ivana

Studentka zpracovala poměrně zdařilou rešerši zaměřenou na složení a obsah biologicky aktivních látek v cereáliích. V experimentální části zvládla bakalářka metody stanovení skupinových antioxidačních parametrů i instrumentální analýzu individuálních fenolických látek metodou HPLC/UV-VIS. Součástí práce byla i poměrně rozsáhlá senzorická analýza a zpracování spotřebitelského dotazníku. K řešení zadaných úkolů přistupovala studentka se zájmem, iniciativně a samostatně . Projevila rovněž značnou míru experimentální zručnosti a laboratorních dovedností. Výsledky práce budou prezentovány na mezinárodní konferenci.. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji práci k obhajobě a hodnotím celkovou známkou výborně (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Starečková, Terezie

Bakalářská práce Radky Valentové se zabývá stanovením biologicky aktivních látek v cereálních produktech. Studentka podává dobrý přehled o zadané problematice, literární rešerše také svědčí o schopnosti autorky pracovat s odbornou literaturou. Práce je doplněna pěknými obrázky, grafy a přehlednými tabulkami. Bohužel celkový dojem z předložené práce kazí velké množství překlepů, které často mění smysl celé věty (nepipetovat - napipetovat, strupovitá - sirupovitá), pravopisných chyb, chybějících přípon, dále stále se opakující slova typu obiloviny (14x v úvodu), sloveso být (závěr 40x) a obsah (závěr 27x). Vzhledem k těmto stylistickým a gramatickým prohřeškům se práce velmi špatně čte a odvádí pozornost od dané problematiky. I přes tyto všechny nedostatky ji doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou ,,B".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse D
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování D
Formální úroveň práce – celkový dojem C
Závěry práce a jejich formulace C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 18840