BLAHÚT, L. Aplikace matematických softwarů při numerickém řešení úloh mechaniky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Pellant, Karel

Student pracoval až příliš samostatně, důsledkem jsou jisté nepřesnosti v označování veličin popř. analytické řešení dynamiky padající tyče není prezentováno zcela správně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Hadaš, Zdeněk

Cílem práce měl být rozbor matematických softwarů pro numerické řešení úloh z dynamiky. Ale po úvodu, se práce odebrala zcela jiným směrem a popsala multibody system Simmechanics, který je součástí Matlab/Simulink. Práce koncipovaná jako stručný popis bloků v knihovně Simmechanics, která slouží pro tvorbu modelu soustav těles a řešení dynamického chování soustav těles. Ač je tento systém vyvinut pro řešení soustav těles, je výpočet v tomto systému představen pouze triviálním případem pádu tyče na podložku (ikdyž student v závěru popisuje toto zadání jako komplikovanou úlohu). Jelikož mechatonický tým na našem ústavu již několik let s tímto systémem aktivně pracuje a využívá jej jak pro vědu, tak i pro vyuku, je takto koncipovaná práce zcela neodpovídající náplni závěrečné práce v oboru mechatronika. Dále studentovi dělá velý problém uvedomit si rozdíl mezi skalárem a vektorem. V kapitole 5 se ukázala studentova neznalost základní problematiky statiky, kinematiky i dynamiky (pasivní odpory, kinematické vazby, sestavování pohybových rovnic). V kapitole 5.1 se nenachází snad ani jedna korektní rovnice, všechny rovnice mají buď formální a nebo věcné nedostatky. Naštěstí v kapitole 5.2 je model sestaven v multibody systemu Simmechanics pomocí jednotlivých bloků a výsledky jsou již korektní.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 29068