DRDA, V. Nabíječka akumulátorových článků NiCd a NiMH [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Háze, Jiří

Student řešil práci zabývající se návrhem nabíječky článků NiMH a NiCd. Student se práci věnoval poctivě po celou dobu řešení a celý výrobek byl dokončen již v zimním semestru. Výsledná nabíječka je plně funkční a splňuje parametry podle zadání. Příprava ke konzultacím byla taktéž velmi dobrá, student přicházel s novými navrhy na zlepšení funkce. Text práce je ucelený, kapitoly na sebe dobre navazují. Drobné připomínky mám ke stylistice, ale i ta se postupem času zlepšila. Celkově práci hodnotím jako velmi dobrou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 46/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
B
Body
86

Posudek oponenta

Šandera, Josef

Práce je přehledně a pečlivě zpracována s minimálním množstvím formálních chyb. Vyčerpávajícím a přehleným způsobem je uvedena teoretická část, z popisu praktické části je zřejmé, že řešitel věnoval návrhu spoustu času. Práce svou kvalitou překračuje rámec bakalářské práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 46/50
Formální zpracování práce B 8/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 10487