KRATOCHVÍLOVÁ, S. Systém pro odsávání spalin nad spékacím roštem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořáček, Jiří

Předložená práce nesplňuje požadavky na VŠKP jak po stránce obsahové, tak i formální.Studentka nevyužila v dostatečné míře konzultací. Stručný koncept práce předložila cca 14 dnů před odevzdáním a opakovaně neakceptovala zásadní připomínky vedoucího práce. Výrobní výkresová dokumentace není kompletní a má řadu zásadních chyb. Studentkou byla doložena až při odevzdání práce. Nedoporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání F
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod F
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti F
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací F
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
F

Posudek oponenta

Nohál, Libor

Předložená práce obsahuje několik závažných pochybení. Cílem práce dle zadání je konstrukční návrh odsávání spalin nad karuselovým spékacím roštem. V kap. 1 je věnována značná část pro popis samotné technologie spékaní, přehledu konkurenčních produktů a jejich konstrukčních řešení pouze sedm řádků. Vlastní řešení se následně omezuje pouze na krytování s komínem. V kap. 3 chybí náčrty jednotlivých variant, takže je pro čtenáře obtížné zhodnotit vhodnost zvolené varianty. V kap. 4 chybí volba materiálu krytování, mohl by zde být pohled na výsledný systém odsávání s popisem. Kladně hodnotím návrh modulového řešení krytování. Přiložené výkresy neodpovídají zásadám zobrazování - jsou ignorovány tloušťky čar, chybí materiál apod. Z formálního hlediska práce nerespektuje směrnici rektora č.2/2009 - zaměněno zadání s titulní stranou. Chybí podpis čestného prohlášení. Závažným pochybením je dále absence citací použité literatury v celé bakalářské práci. Z těchto důvodů doporučuji práci k přepracování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod F
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti F
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací F
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Navrhovaná známka
F

eVSKP id 61680