VALENTA, J. Návrh jeřábové traverzy o nosnosti 15 tun. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Šťastný, Antonín

Autor se ve své práci v souladu se zadáním zabývá rešerší základních typů jeřábových traverz, výpočtem a konstrukčním řešením jeřábové traverzy o daných parametrech. Koncepce navrhované traverzy byla po dohodě vedoucího a autora volena jako jednoduchá s pevnou polohou bodů uchycení břemene a háku. První část práce obsahuje strukturovanou rešerši základních typů jeřábových traverz. Rešerše navrhuje rozdělení základních typů podle reálně volených kritérií. Hlavní část práce je výpočtově-konstrukční. Výpočet však není proveden zcela v souladu s požadavky ČSN EN 13155+A2, tak jak byl autor vedoucím instruován. Práci konkrétně vytýkám: -Na str. 17 je chybná interpretace ověření mechanické pevnosti traverzy dle ČSN EN 13155+A2. Autor práce hovoří o dvou metodách ověření statickou zkouškou, zatímco norma uvádí dvě metody a to: 1)Ověření bez provádění statické zkoušky (výpočtem) a 2) Ověření mechanické pevnosti typu a každého jednotlivého kusu statickou zkouškou. -Špatně komentovaný způsob volby návrhového součinitele k=2 dle normy. Pojem „Návrhový součinitel“ se v práci prolíná s pojmem "koeficient statické zkoušky", který norma neužívá. -Na str. 17 je chybný komentář stability soustavy traverza+břemeno. Kombinace a) a c) je podmíněně stabilní. -V průběhu vnitřních sil (VVU chybí v seznamu zkratek) na str. 20 není zahrnuto zatížení od vlastní hmotnosti traverzy. Norma ho při výpočtu vyžaduje. K jeho zanedbání v práci není žádný komentář. -Ve výpočtu kritického pružného momentu při klopení jsou do programu LT Beam zadány špatné okrajové podmínky a také primární zatížení (reakce jsou zadány opětovně jako primární zatížení viz obr. 25).(Autor uvádí Mcr=1139,3 kNm, správná hodnota je cca 207kNm). -Na str. 28 je uvedeno, že závěsná oka jsou přivařena k hlavnímu nosníku dvěma koutovými svary. Na výkrese je značen 1/2V svar. Svar není proveden po celém obvodu. Proč? -U výpočtu délky svaru připevnění oka na hlavní nosník dle vztahu 19 je zahrnuta bezpečnost dva-krát. Jednou v síle N=147kN (síla odpovídající zatížení břemenem-oka jsou však 2) a podruhé v n=2. -U dimenzování svarů dle ČSN 05 01120 je uvedena nesprávná hranice počtu cyklů pro posudek na únavu. Autor uvádí 5x10^5, správně 5x10^3. -Výpočet svaru na únavu není dostatečně dokumentován. Není uvedeno, podle kterého konstrukčního detailu byla volena odpovídající křivka ve Smithově diagramu. -Chybí posudek na únavu hlavního nosníku -Norma vyžaduje dimenzování v náklonu 6 °, v práci jsem toto posouzení nenašel. -Nesprávné grafické zpracování výkresů (velikost písma, čáry, u děr chybí osy, chybí osy souměrnosti, rohové razítko, rámeček, značení svarů) -Špatné promítání pohledů ve svařovací sestavě. V razítku značena metoda „E“, promítání pohledů je však dle metody „A“. -Netechnologické kótování na výkrese svarku (polohování dílů na osy děr) -Všeobecné tolerance zbytečně malé a špatně značené v razítku výkresu (ISO 2768 MK) -Špatně značené polotovary v razítku výkresu -Lícované díry značeny jak v sestavě, tak na výkresech součástí. Kdy se budou dokončovat? V textu je řádně odkazováno na použité zdroje, v seznamu zdrojů jsou však drobné chyby. Práce obsahuje překlepy, technicky nesprávné pojmy, rozmazané obrázky a přílohy, nečitelné popisky veličin v obrázcích. Graficky je spíše podprůměrná. Vzhledem k celkově slabé úrovni zpracování podstatných částí práce a pasivnímu přístupu autora při zpracování Bakalářského projektu navrhuji celkové hodnocení dostatečně-E

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Pokorný, Přemysl

Předložená bakalářská práce měla za hlavní cíl výpočet a konstrukční návrh jeřábové traverzy pro manipulaci s kusovým materiálem. V úvodní části práce je zpracován přehled používaných konsrukcí jeřábových traverz. Hlavní část práce je věnována vlastnímu výpočtem podloženému návrhu jeřábové traverzy. Vzhledem k citované literatuře a použitému SW měl autor veškeré prostředky pro plné zvládnutí zadaného problému. Autor práce se ale při zpracování zadaného úkolu dopustil celé řady hrubých faktických chyb. Bez nároku na úplnost uvádím následující chyby: - z kapitoly 2.1 je zřejmé že autor nepochopil, že má možnost volby mezi 1)návrhem podle harmonizované normy a 2) ověřením mechanické pevnosti typu a každého kusu statickou zkouškou - autor neoprávněně směšuje hodnoty z různých zdrojů (různých přístupů) - na str. 17 je nesprávně popsána podmínka stability břemene - u návrhu profilu použit pro evropu nestandardní průřez bez udání odkazu na zdroj (možno nahradit profilem I 300 prípadně IPE 330 nebo také HEB 260) - volba průřezu s konstantní tloušťkou by lépe posloužila jako názorný příklad pro užitý SW - pro výpočet v programu LT Beam jsou zadány nesmyslné okrajové podmínky, (nosník je uprostřed fixován proti klopení, mezi vnější zatížení jsou zadány předpokládané reakce …) tj. výpočet kritického pružného momentupři klopení je zcela chybný - z SW vypočtená hodnota Mcr není dána do souvislosti s analytickým řešením - výpočet svaru je nedostatečný - ve zprávě navrhované svary se liší od svarů ve výkrese - návrh oka ve zprávě zcela chybí – oka jsou s vysokou pravděpodobností nedostatečně dimenzovány - není uvažována vlastní tíha nosníku - není proveden výpočet únavové pevnosti traverzy - zcela chybí výpočet při mezním náklonu traverzy - ve výkrese není použito v razítku deklarované promítání - pro návrh zásadní příloha (použitý profil) je nečitelná, chybí odkaz na zdroj Hlavní část práce svědčí o neuvěřitelně laxním a nepoctivém přístupu autora. Jsem nucen konstatovat, že práce pana Valenty nesplňuje zadání. Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům nemohu tuto práci s čistým svědomím doporučit k obhajobě a umožnit na jejím základě panu Valentovi získat bakalářský titul.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání F
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod F
Vlastní přínos a originalita F
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry F
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii F
Logické uspořádání práce a formální náležitosti F
Grafická, stylistická úprava a pravopis F
Práce s literaturou včetně citací F
Navrhovaná známka
F

eVSKP id 50453