IĽKO, P. Platební systém pro operační systém Android [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Burda, Karel

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout, zrealizovat a otestovat platební systém založený na protokolu ACP pro mobilní zařízení s operačním systémem Android. Práce je po formální stránce kvalitní, ale zadání student nesplnil a v práci ani nelze nalézt mnoho původních myšlenek a přínosů autora. Student prakticky jen převzal návrh z [2] a pokusil se portovat již hotový software ([12]) na platformu Android. Nepodařilo se mu však přenést potřebné skripty a tak jeho aplikace nefunguje. Autor svůj výsledek omlouvá nezkušeností s programováním v Javě, ale to nelze akceptovat. Složitost projektu byla přiměřená nárokům na bakalářskou práci a student si toto téma vybral sám. Z tohoto důvodu práci hodnotím jako nevyhovující.

Navrhovaná známka
F
Body
46

Posudek oponenta

Strašil, Ivo

Práce se zabývá návrhem a realizací platebního systému založeného na protokolu ACP na platformě OS Android. Text je uvozen rozsáhlým a kvalitně zpracovaným teoretickým úvodem, za kterým následuje návrh koncepce nového platebního systému o rozsahu pouhých dvou stran. Následující kapitola "Návrh aplikace" obsahuje jak strukčný úvod do programování pro OS Android, tak na třech stranách zpracovaný neúplný nástin návrhu implementace protokolu ACP a platebního systému na platformě Android. V oddílu "Problémy při vytváření mobilní aplikace" autor uvádí, že nebyl schopen na platformě Android zprovoznit skriptování a tedy nebyl schopen pokračovat v implementaci systému. Jako důvod je uvedena nezkušenost s vývojovým prostředím a slabé znalosti jazyka Java. Cíle práce tedy nebyly splněny. Podle mého názoru měl student zvážit implementaci jednoduchého systému bez skriptování - z textu práce se zdá, že se student o podobné alternativní řešení ani nepokusil. Protože cíle práce nebyly splněny, navrhuji hodnocení F/48.

Navrhovaná známka
F
Body
48

Otázky

eVSKP id 66573