MIKL, M. Digitální hudební efekt založený na waveletové transformaci jako plug-in modul [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Rajmic, Pavel

Student byl na konzultaci 2x za celý rok a bohužel se to nakonec projevilo na výsledku, přestože na zvládnutí BP student intelekt má. V práci je sice popisován výsledný produkt (VST-plugin modul), nicméně podrobnějším pročtením zdrojových kódů zjistíme, že software je nedokončený (nebo přesněji sotva započatý) a ani nemůže fungovat. Další výtky nemá smysl jmenovat, protože nebyl naplněn hlavní cíl práce a proto nedoporučuji práci pana M. Mikla k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání E 25/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) F 3/20
Formální zpracování práce D 13/20
Využití literatury F 2/10
Navrhovaná známka
F
Body
43

Posudek oponenta

Schimmel, Jiří

Bakalářská práce popisuje waveletovou transformaci a Mallatův algoritmus, jedná se víceméně o výtah z literatury [1], a stručně popisuje technologii plug-in modulů VST. Cílem bakalářské práce bylo vytvořit v prostředí MS Visual C++ plug-in modul standardu VST, který bude provádět dopřednou a zpětnou transformaci a několik vybraných jednoduchých úprav waveletového spektra. Tento modul ale vytvořen nebyl. Student sice do informačního systému odevzdal projekt VST plug-in modulu pro prostředí MS Visual C++, ale jedná se pouze o výchozí projekt šablony VST plug-in modulu, který dostal k dispozici a ve kterém provedl pouze několik nefunkčních úprav včetně vytvoření dialogového okna grafického uživatelského rozhraní prezentovaného v textu práce, které ovšem není nijak navázáno na proces editoru plug-in modulu, čili je také nefunkční. Projekt nelze přeložit, protože díky studentovým zásahům obsahuje přes 500 chyb. K dispozici proto není ani dll knihovna, o které student v práci tvrdí, že ji vytvořil a dodal společně s bakalářskou prací. Druhá část textu bakalářské práce, která popisuje údajně vytvořený plug-in modul, je pouze Potěmkinovou vesnicí, stejně jako odevzdaný projekt. Po formální stránce je text bakalářské práce na dobré úrovni, místy schází větné čárky. V textu je ale vidět, že byl zřejmě bezmyšlenkovitě opisován, např. na str. 12 student píše, že wavelet je funkce s "osciloskopickým" charakterem místo s "oscilatorickým". Vzhledem k výše zmíněným skutečnostem bakalářskou práci nedoporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou F - nevyhovující.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání F 5/20
Odborná úroveň práce F 20/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse F 0/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
F
Body
33

Otázky

eVSKP id 32236