SEKERA, L. Návrh kardiostimulátoru typu On Demand v LabVIEW [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Sekora, Jiří

Cílem práce pana Lukáše Sekery bylo vytvoření virtuálního kardiostimulátoru typu On Demand v prostředí LabVIEW, včetně realizace vybraných detekčních metod a porovnání jejich vlastností a účinnosti na vstupním signálu EKG. Práce je útlého rozsahu 23 stran, z toho samotný návrh své práce prezentuje student na 8 stranách včetně obrazové dokumentace. Pro detekci R vlny použil student pouze jednu metodu - umocnění signálu, která je, jak uvádí "nejjednodušší". Cílem práce bylo ale porovnání více metod. V práci postrádám i parametry stimulačního impulzu - s formulací, že stimulační impulz je "nastaven na krátký čas" nejsem naprosto spokojen. Nevypovídá to nic o jeho tvaru, šířce ani výšce. Takto vágních formulací obsahuje práce více. Zadání nebylo zcela splněno, postrádám použití více metod detekce R vlny, zhodnocení jejich účinnosti a porovnání vlastností. Výsledkem studentovy práce je de facto pouze implementace výpočtu tepové frekvence, zbytek představuje mírnou modifikaci laboratorní úlohy, kterou měl student ve své práci plně inovovat. Samotný výpočet řeší pouze ze dvou po sobě jdoucích R vln, což také není v pořádku. Domnívám se, že bakalářská práce byla tvořena v časové tísni, o čemž svědčí i malé využití možnosti konzultace, což se bohužel projevilo na její kvalitě. Bakalářská práce se opírá pouze o sedm nastudovaných pramenů, to považuji za nedostačující počet pro realizaci požadavků zadání. K dané problematice se vyskytuje dostatečné množství literatury jak v jazyce českém, tak i mezi zahraničními zdroji. I přes uvedené výhrady připouštím předloženou práci pana Lukáše Sekery k obhajobě s návrhem na hodnocení známkou "dostatečně / E".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání E 25/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) E 10/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury F 3/10
Navrhovaná známka
E
Body
53

Posudek oponenta

Harabiš, Vratislav

Zadáním bakalářské práce bylo navržení a vytvoření kardiostimulátoru v programovém prostředí LabVIEW. Předložená práce má celkový rozsah pouhých 24 stran včetně seznamu použité literatury a seznamu obrázků. Samostatná práce je členěná na tři hlavní části. V první části je obecně popsán vznik elektrických vzruchu v srdci, ale zcela zde chybí popis fyziologických příčin různých poruch, které jsou korigovány kardiostimulátory. V druhé části jsou popsány kardiostimulátory. Tento popis je příliš obecný a stručný. V poslední části je realizován samotný návrh kardiostimulátoru v prostředí LabVIEW. Výsledný program se skládá ze tří hlavních části. Předzpracování EKG signálu a detekce R vlny pomocí pevného prahu je kompletně převzato ze cvičení předmětu BLDT. Další části programu je detekce tepové frekvence. Tuto tepovou frekvenci student počítá pouze z jednoho intervalu R-R. Daleko vhodnější je měření tepové frekvence s použitím časového plovoucího okna. Poslední části je inhibiční obvod. Zde student vytvořil dva způsoby. Jedním je pevně dána doba maximálního zpoždění R-vlny. To je zcela nevhodné řešení, protože zde kardiostimulátor vůbec nereaguje na změny tepové frekvence. Inhibiční obvod s využitím tepové frekvence již představuje kardiostimulátor On Demand, ale student se vůbec nezabýval tvarem inhibičního impulzu. Zadání je tedy splněno jen zčásti. Po formální stránce práce obsahuje několik nedostatků, zejména pak chybějící citace a nepřesné formulace. Dosažené výsledky nejsou diskutovány. Práce rovněž nesplňuje doporučený rozsah 30-50 stran.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání E 10/20
Odborná úroveň práce F 20/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse F 5/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
F
Body
40

eVSKP id 31221