HUDEC, J. Analýza chůze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Sekora, Jiří

Předmětem práce pana Jiřího Hudce bylo studium snímání chůze pomocí kamerového systému pracujícího v IR oblasti, seznámení se s laboratoří chůze v Dětské nemocnici FN Brno. Dále navrhnout a sestavit program, který provede import dat ze systému Vicon, a navrhnout vhodné algoritmy pro zobrazení záznamu chůze. Výstupem práce je funkční program v grafickém prostředí pro analýzu a srovnání vybraných parametrů chůze. V práci jsou diskutovány základní principy snímání reflexních bodů, způsob vymezení pracovního prostoru a podmínky pro rozmístění kamer. K tomu uvedený obrázek 7 na str. 15 je dle mého názoru pro čtenáře, který osobně nenavštívil laboratoř chůze, nesrozumitelný. Podstata studentovy vlastní práce je skromně na 10 stranách, zde postrádám vývojový diagram programu a s ním související popis programu. Student vybral některé analýzy, které se v laboratoři chůze provádějí, a tyto realizoval. Práce má nevyvážený poměr mezi odbornou úrovní a prezentací základních principů - složitější úvahy jsou vysvětleny obecně, naproti tomu je např. uveden vzorec pro výpočet úhlu pomocí funkce tangens. Vzhledem k rozsahu práce (22 stran vlastní práce) jsem přesvědčen, že je v práci prostor k hlubšímu rozboru problematiky a popisu sestaveného programu. Práce bohužel byla dokončena v časové tísni. Je nutné samozřejmě uvážit, že student sestavil v grafickém prostředí plně funkční program pro analýzu vybraných parametrů chůze. Po formální stránce mám výhrady ke gramatickým chybám, které práce obsahuje. Dále k zápisu literatury, která není v souladu s pravidly platné citační normy. Práce je rovněž na svůj rozsah zbytečně členěna. Vzhledem k uvedeným výhradám hodnotím práci studenta Jiřího Hudce známkou "uspokojivě".

Navrhovaná známka
D
Body
65

Posudek oponenta

Čmiel, Vratislav

Student provedl přehlednou literární rešerši vztahující se k tématu a praktickým záležitostem snímání pohybu pacienta a analýzy chůze. Literární rešerše je relativně stručná, zahrnuje pouze strany 10-17. Dále se autor zabývá strukturou dat, vlastní analýzou chůze a prezentací algoritmů a vytvořeného prostředí. Studentovi se podařilo s použitím naměřených hodnot sestavit programové vybavení pro dvourozměrné zobrazení křivky pohybu značek v čase, související rozdílovou analýzu pro porovnání odchylky značek mezi sebou v čase, dále pak základní objemovou analýzu včetně analýzy došlapu v chodidla. 2D zobrazení pohybu značek a rozdílová analýza byly porovnány s originálním softwarem a vykazují obdobné výsledky. Naopak analýza došlapu chodidla je prezentována jen číselnými výsledky v jednom odstavci, výsledky 3D reprezentace jsou taktéž velice stručné, viz jedna strana č. 29. U 3D reprezentace není jasné, jaké možnosti analýza nabízí. Není ani zřejmé, zda se jedná o dynamickou analýzu či čistě jde o základní vykreslení značek znázorňujících polohu pacienta jen ve zvoleném okamžiku v 3D prostoru. Nedostatky 3D analýzy student v práci sám zmiňuje. K práci mám proto několik připomínek. Negativně hodnotím velice stručnou prezentaci a popis 3D modelu. Vzhledem k faktu, že u 2D analýzy se jedná pouze o vykreslení hodnot v čase, tak jsem u 3D analýzy očekával obsáhlejší zpracování. Totéž u analýzy došlapu. Na straně 32 jsou chybně zpracované odkazy na literaturu a popis ovládání programu na straně 35 je nedostatečný (zahrnuje tři odstavečky). Z těchto důvodů hodnotím práci 68 b.

Navrhovaná známka
D
Body
68

eVSKP id 51784