REITER, M. Zdroje vytápění rodinných domů - algoritmus výběru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kermes, Vít

Student payn Reiter je schopen pod důsledným vedením zpracovávat úkoly na zadaná témata. Se zadáním práce se vypořádal po obsahové stránce dobře. Student by měl zapracovat na písemném projevu tak, aby následná další práce byla na podstatně lepší úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Vondál, Jiří

Práce se zabývá vytápěním rodinných domů, výběrem paliv, zdroje tepla a jejich ekonomickým zhodnocením. Je zde shrnuto množství poznatků i z provozu jednotlivých zařízení a se souvisejícími náklady na instalaci a provoz. Uvedený přehled zdrojů tepla čítá 5 základních možností podle druhu paliva. Další část shrnuje nároky na instalaci, kde se zabývá legislativně-technickými požadavky na provedení instalace daného zdroje tepla. V návrhu algoritmu je uveden základní vývojový diagram se šesti kroky plus krátký komentář ke každému kroku. Modelový případ řeší rodinný dům, kde je požadavek na výměnu stávajícího zdroje tepla. Zásadním problémem této práce je její obecnost. Není zde žádná technická informace, výpočet, nebo zhodnocení. Zářná ukázka je modelový příklad, kde není řešena výkon nového zdroje tepla. Pouze je nahrazován starý zdroj novým. Správný postup by měl zahrnovat zhodnocení stavebních úprav (pokud byly nějaké provedeny), výpočet tepelných ztrát (nebo doložit původní výpočet) a až následně volit nový zdroj tepla. Vůbec nijak není zdůvodněna volba jednotlivých zdrojů (např. kotel Buderus Logano o výkonu 17 kW). Ekonomické zhodnocení je provedeno laickým sečtením jednotlivých položek. I když to v předchozích kapitolách sám autor uvádí, není započítán nárůst ceny paliva. Není zde ani náznak možnosti zahrnutí diskontní sazby do výpočtu. Navržený algoritmus volby zdroje tepla je opět proveden ve velmi obecné rovině. Rozhodně to není snadno aplikovatelný algoritmus podle kterého by se dal vytvořit například počítačový program pro výběr zdroje tepla. Přínos práce mi není moc zřejmý – podobných srovnání existuje na internetu velké množství (např.: http://hestia.energetika.cz/encyklopedie/6.htm). Algoritmus pro výběr zdroje tepla je velmi obecný a modelový případ je uveden bez sebemenších technických detailů a zdůvodnění. Pozitivní je ekonomické zhodnocení v modelovém případě, jež však nezahrnuje parametry, které jsou uvedeny v předchozí kapitole (nárůst cen paliv).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 49980