KŘIVÁK, P. Možnosti využití odpadního tepla výfukových plynů spalovacích motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Brázdil, Marian

Student při vypracovávání bakalářské práce postupoval systematicky, využíval konzultací a případné připomínky zpracoval. Výsledná rešeršní práce na téma využití odpadního tepla výfukových plynů shrnuje současný stav v automobilové dopravě a popisuje možná konstrukční řešení. Přínos práce je především v syntéze informací z mnoha literárních zdrojů. Požadavky zadání byly v celém rozsahu splněny, práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pospíšil, Jiří

Předložená práce představuje velmi zdařilé rešeršní dílo plně naplňující požadavky zadání. Jednotlivé kapitoly jsou v následujícím pořadí věnovány: popisu základních typů spalovacích motorů, možným technickým řešením využívání tepla spalin s představením realizovaných aplikací, přehledu používaných materiálů pro termo-elektrické moduly. Velice kvalitní je pasáž věnovaná parametrům a známým konstrukčním realizacím termo-elektrických generátorů využívajících tepla výfukových plynů, které vznikly vývojem v jednotlivých automobilkách. Po formální stránce je práce bez překlepů kvalitně graficky zpracována s důsledným a korektním užíváním citací. Jako dílčí připomínky bych uvedl nedůsledné užívání mezer mezi číslicemi a jednotkou a formální nedostatky související pravděpodobně s užitím automatických nástrojů usnadnění textového editoru: chybějící mezery mezi označením „Obrázek“ a číslem obrázků, textem a referencí v hranaté závorce, chybějící číslování vzorců. Kladně hodnotím rozsah a šíři použité zdrojové literatury. Práce splnila požadavky na ni kladené a doporučuji práci Petra Křiváka k obhajobě.

Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 49984