ĽAŠOVÁ, Z. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Sochor, Jan

Zuzana Ľašová měla od začátku svůj originální přístup k řešení, a přestože si nezvolila jednoduchou cestu, výsledek je rozhodně originální. Přesto mohl být při trochu v?tší intenzitě a ?asovém nasazení rozhodně přesvědčivější. Dle mého názoru je úkolem vedoucího práce zhodnotit především způsob, jakým autor projekt vytvořil a jak o něm byl schopen přemýšlet, a to je také předmětem mého hodnocení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Ponešová, Barbora

Studentka předkládá práci s originálním urbanistickým řešením. Bohužel - paré pro oponenty je velice chudé na výkresovou dokumentaci, takže z předložených materiálů můžeme koncept jen vytušit. Novostavby nenásilně doplňují budovy čestného dvora. V severní části je navržena dynamická kompozice zahradních úprav - v dokumentaci nespecifikovaných. Při bližším zkoumání dispozic nalezneme tyto nedostatky: ve vstupním objektu čestného dvora chybí bezbariérový přístup do posluchárny (přestože je tu navrženo WC pro vozíčkáře), chybí zádveří u novostaveb, u kavárny je WC hostů přístupné zvenku. Největší slabinou předložené práce je její nedopracovanost - v řezech a pohledech chybějí popisky a výškové kóty, chybějí technické detaily. Konstrukčí a materiálové řešení navrhovaných objektů není vůbec doloženo. Označení měřitkem 1:200 často neodpovídá skutečnému měřítku předkládaných výkresů. Formální úroveň odevzdané práce nesplňuje základní požadavky na studenta 4. ročníku fakulty architektury.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B
Architektonické řešení D
Provozní řešení D
Technicko konstrukční řešení E
Formální úroveň F
Navrhovaná známka
E
Body
50

Otázky

eVSKP id 22965