KONOPÁČOVÁ, H. Aspekty ovlivňující obchod s nemovitostmi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Hlavinková, Vítězslava

Předložená diplomová práce je v podstatě zpracovaná dle zadání, jsou v ní citovány relevantní zákony a předpisy, ovšem analytická část je velmi omezeného rozsahu s málo zdůvodněnými postupy (např.: prodej rodinného domu je simulován jen jako přímý odprodej, není ani zvážen možný prodej přes realitní kancelář, prodej bytů nebo ostatních rezidenčních nemovitostí není vůbec uveden); vlastní zpracování tématu mohlo být pojato komplexněji. Zcela chybí vlastní názory a úvahy diplomantky, které by měly vést ke splnění cílů práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání F Požadovaného cíle uvedeného v zadání nebylo zcela dosaženo, návod a doporučení pro účastníky řízení spojeného s obchodováním s nemovitostmi obsahuje pouze jeden způsob prodeje, práce je zpracována v postačujícím rozsahu.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem E V teoretické části jsou vysvětleny použité pojmy, citace z literatury jsou rozsáhlejší, ne vždy přímo k řešenému problému.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody F Jako podklady jsou v práci použity smlouvy a formuláře poskytnuté advokátní kanceláří, bez vysvětlujících komentářů. Je popsán vývoj realitního trhu především za použití cizích zdrojů a citací. Vstupní data jsou uvedena, ale nedostatečně zpracována. Nebyla provedena žádná analýza, ani návrh optimálního postupu při jednotlivých druzích obchodů s nemovitostmi. Pokud diplomantka došla k nějakým závěrům, nejsou v práci dostatečně prezentovány.
Odborná úroveň diplomové práce F Práce je na podprůměrné odborné úrovni, má charakter rešerše.
Přínos pro praktické i teoretické využití F Téma diplomové práce je aktuální a nabízí velký potenciál pro vlastní návrhy řešení. Ten však diplomantkou nebyl využit. Práce nenabízí žádný postup, který by byl v praxi běžně použitelný.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Při zpracování diplomové práce prokázala diplomantka schopnost zorientovat se v odborné literatuře. Nebyly shledány závažné nesrovnalosti citací s normou ČSN ISO 69.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Grafická úprava práce je na průměrné úrovni, je doplněna schématy a grafy.
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Hrubanová, Michaela

Předložená diplomová práce není zpracovaná na požadované úrovni, chybí ucelené návody pro případné účastníky prodeje (práce obsahuje pouze jednu modelovou situaci), v závěru práce je pouze popis zvoleného postupu zpracování diplomové práce. Zhodnocení praktické části (modelové situace) je provedeno pouze v rozsahu jednoho odstavce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování F Práce je zpracována v nedostatečném rozsahu. Cíl práce nebyl dodržen, vlastní zpracování tématu je podprůměrné. V závěru uvedený žádný ucelený návod pro účastníky řízení spojeného s obchodováním s nemovitostmi. V závěru konkrétní doporučení pro výše zmíněné účastníky řízení.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce E Zvolený přístup k řešení zadaných problémů je nepostačující, teoretická část byla zpracovaná podrobně, nad rámec zvoleného tématu.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody F Diplomová práce je podprůměrná, analytická část je naprosto nedostačující, autorka opomíjí existenci různých druhů s nemovitostmi, které jsou také součástí trhu. Ucelený návod, který měl být cílem diplomové práce, si velmi zjednodušila uvedením pouze jednoho příkladu, a to ještě nejméně obvyklou variantou, tj. přímým prodejem. Největším účastníkem obchodu s realitami jsou realitní kanceláře, které v použitém návodu pominula.
Obtížnost a správnost řešení F Autorka si pro svou práci vybrala aktuální problematiku, ale celkový přístup po odborné stránce nemá potřebou úroveň. Diplomová práce je převážně složena z citací a jiných zdrojů a zcela chybí vlastní úvahy autorky.
Přínos pro praktické i teoretické využití F Diplomovou práci nelze použít ani v praxi, nelze ji využít ani teoreticky. Jedná se pouze o kompilát cizích textů, chybí patřičné komentáře k vzorovým smlouvám, pro velmi malý rozsah analytické části nemohla autorka dojít k využitelným závěrům.
Odborná jazyková úroveň D Autorka používá odborné termíny převážně ve správném kontextu.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C Grafická úprava je na průměrné úrovni, chybí rámečky grafů a obrázků, převzaté obrázky nejsou dostatečně kontrastní.
Navrhovaná známka
F

Otázky

eVSKP id 49059