DVOŘÁK, P. Odvodňovací stroj kruhový [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Jaroslav

Diplomová práce je z hlediska formálnosti a technického zpracování na slušné úrovni. Student se ve své práci zabývá návrhem odvodňovacího stroje kruhového pro papírenský průmysl. Práce nezačíná koncepčními návrhy odvodňovacích strojů, ale je popsáno konstrukční řešení již předem daného stroje na str. 17 až 19. Naprosto mimo rámec diplomové práce je kapitola 3., 4., a 5. Jsou zde popsány práce potřebné pro instalaci servis a rozsah dodávky. Tyto kapitoly jsou nevypovídající a nedávají představu o funkci stroje, které je naopak v kapitole 2. ne příliš dostatečně popsáno. V práci se autor v textu nevyjadřuje zrovna technicky a jednoznačně (str. 28, 31, 33, 34, 35, 50, 55, 57, 72). Z pohledu použitých vzorců nejsou dostatečně uvedeny citace z převzaté literatury. Po stránce grafického zpracování je možné mít výtky ke kvalitě některých převzatých obrázků. V kapitole 10. student provádí MKP pevnostní analýzu vany odvodňovacího stroje. Tato část díla je velmi zdařilá a student zde prokázal schopnost vytvořit 3D model použitelný pro pevnostní výpočet. Ve výkresové přílohové dokumentaci student prokázal schopnosti vytvářet propracované 3D modely a z nich vytvořit výkresovou dokumentaci. Výkresová část práce z důvodu velké obsáhlosti stroje obsahuje pouze nejnutnější výkresy dle zadání této práce. Po formální i výpočtové části je práce zdařilá a doporučuji tuto práci k obhajobě. Otázka pro studenta: Jak je provedeno (technologicky) opláštění hřídele z materiálu třídy 11. nerez ocelí 1.4541?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Mana, Jaroslav

Splnění požadavků a cílů zadání: Diplomová práce je zpracována v plném rozsahu zadání. Struktura a logická návaznost jednotlivých částí práce: Práce je zpracována přehledně a jednotlivé kapitoly na sebe smysluplně navazují. Po úvodu, ve kterém je nastíněna problematika výroby papíru navazují výpočty vlastního návrhu stroje v rozsahu zadání diplomové práce. Základní zhodnocení diplomové práce: K práci mám tyto připomínky: - str. 29 – silová rovnováha snímacího válce – autor neuvedl, kde se vzala velikost přítlačné síly Fpr = 200 N, - str. 29 – silová rovnováha sítového bubnu – ve schematu chybí znázornění normálové síly N1, - str. 38 – materiál čepu autor uvádí pouze číselně – nutno uvést také normu, - str. 40 – výpočet bezpečnosti pro průřez A snímacího válce – legenda pod výpočtem uvádí dosazení red = 124,8 MPa což není pravda, - str. 56 – kapitola 10. Pevnostní analýza vany pomocí MKP – autor neuvádí, jaký typ prvku při výpočtu používá. Dále při popisu výsledků výpočtu pomocí MKP používá termín „extrémní napětí“ – nejde o „extrémní“ napětí, jde pouze o max. špičku napětí, kterou lze zpřesnit výpočtem jen v dané oblasti (popř. ovlivnit tvarem součásti). Tyto připomínky nemají na vlastní správnost výpočtů vliv, jde jen o „kosmetické“ záležitosti. Grafická, stylistická úprava a pravopis: Občas se vyskytne gramatická chyba, dále poněkud méně příznivě hodnotím celkovou slohovou úpravu. Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii: Diplomová práce jako zdroj základní rozvahy bude zcela jistě využita při komplexním návrhu stroje.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 18888