MÜLLER, T. Digitální zapisovač dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Diblík, Jan

Zadání práce je splněno velmi dobře, a to i přes jeho změnu po semestrálním projektu 1. Student samostatně navrhl, vyrobil a oživil zařízení včetně jeho softwarového vybavení, funkci ověřil v laboratorních podmínkách. Aktivita studenta v průběhu roku mohla být vyšší, většina práce byla provedena v závěru letního semestru. Zřejmě i díky tomu není formální zpracování práce zcela v pořádku, v práci se ve větší míře vyskytují překlepy a nevhodně použité termíny. Využití literatury je adekvátní zadané problematice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) D 13/20
Formální zpracování práce D 12/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
B
Body
82

Posudek oponenta

Skapa,, Jan

Práce obsahuje řadu formálních a gramatických chyb, např. „Z toho vyplívá i jednu z jejich hlavních nevýhod…“, „Pokud chceme používat ve svých zařízení krokové motory, je třeba se seznámit s jejími základními parametry.“ – str. 8). Práce přes řadu formálních nedostatků předkládá funkční řešení Digitálního zapisovače dat a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 39348