IVANCOVÁ, A. Charakterizace regenerovaných huminových kyselin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Kučerík, Jiří

Studentka Anna Ivancová pracovala na bakalářské práci v letním semestru 2009/2010. I přes zdravotní problémy a náročnost posledního semestru 3. ročníku Bc. studia se s poměrně náročným tématem vypořádala a prokázala svoje schopnosti při práci s literaturou, interpretací výsledků a vytvářením závěrů ze změřených dat. Proto doporučuji práci k obhajobě a po úspěšné obhajobě udělení titulu Bc.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce B
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ing. Daniela Šmejkalová,Ph.D.

V předkládané bakalářské práci bych chtěla vytknout především nízkou kvalitu grafů a některých obrázků v úvodu. Dále na obr. 10-12 by mělo být označení A-D daleko výraznější, jinak čtenáři dost unikají. Navíc u popisu obrázků mi chybělo alespoň krátké vysvětlení pro A-D.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 23957