KERBER, R. IP generátor mikroprocesorového systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubíček, Michal

Kapitola úvod působí poněkud chaoticky a je přinejmenším obtížné z ní pochopit, co je náplní práce. Obsah samotné práce je ale v pořádku a splňuje požadavky zadání. Vytvořený program lze použít ke konstrukci systému s mikroprocesorem a základními periferiemi, přičemž v kódu programu pro mikroprocesor jsou již připraveny základní obslužné procedury pro zvolené periferie. Lze předpokládat, že po korekcích bude možné vytvořený materiál použít ve výuce. V práci se bohužel vyskytuje značné množství typografických a stylistických chyb, slangové výrazy a často i poněkud zavádějící a chybná tvrzení (přenosová rychlost 9600 kHz místo 9600 Bd). Vytvořený nástroj pro konfiguraci systému procesoru a periferií je funkční a použitelný, nicméně je poměrně strohý a vygenerované zdrojové kódy nejsou dobře čitelné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce E 10/20
Využití literatury A 10/10
Splnění zadání C 35/50
Navrhovaná známka
C
Body
73

Posudek oponenta

Tošovský, Petr

Práce se zaměřuje na vytvoření programu do PC, který připraví základní kostru FPGA projektu s mikroprocesorem PicoBlaze a jeho vybranými periferiemi. Periferie mikroprocesoru student sám vytvořil. Projekt je pak součástí laboratorní úlohy popsané v diplomové práci. Vzniklý projekt obsahuje dokonce i ukázkový program pro mikroprocesor, který dané periferie používá. Vlastní program by měl být podle zvyklostí naprogramován tak, aby řešil chybné vstupy od uživatele (chybně nebo duplicitně zadané adresy), které mohou vést i k chybné funkci IP generátoru. Autor toto řeší poznámkou v nápovědě programu. U vypracované úlohy by bylo dobré více promyslet demonstraci praktických přínosů mikroprocesorů implementovaných v FPGA studentům.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce B 41/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 39326