TOMANEC, F. Řemenové pohony ventilového rozvodu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotný, Pavel

Práce rešeržního charakteru splnila všechny zadané cíle. Student pracoval samostatně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rasch, František

Bakalářská práce se zabývá pohony ventilových rozvodů řemenem. Práce je logicky uspořádána a obsahuje všechny formální záležitosti kladené na tento typ rešeršní práce. Rovněž po jazykové stránce se tato zdá být v pořádku. Autor správně používá odkazy na literární zdroje. Velice kladně lze hodnotit rozsáhlý přehled používaných pohonu ventilového rozvodu u většiny automobilů na českém trhu v letech 1990 až 2001.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 11536