SŮKALOVÁ, K. Termofilní mikroorganismy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Babák, Libor

Studentka pracovala na bakalářské práci s tématem termofilních mikroorganismů samostatně a pečlivě. Konzultace využívala ve vhodné míře. Kapitoly práce jsou srozumitelné, výstižné a logicky uspořádané. V závěru jsou pak shrnuty hlavní myšlenky. Lze tedy konstatovat, že cíle práce byly zcela splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vránová, Dana

Práce studentky byla zaměřena na shrnutí poznatků o výskytu a využití termofilních mikroorganismů. Práce je přehledně a logicky členěna, úkoly zadání byly studentkou splněny, rozsah práce je v souladu s pravidly pro psaní tohoto typu práce. K obsahové i formální stránce mám následující připomínky: -V textu chybí provázanost eventuelně diskuse k uvedeným biochemickým schématům (str.13,15) včetně anglického diagramu na str.16, k němuž rovněž chybí vysvětlivky uvedených pojmů. - v textu je řada překlepů i nepřesných formulací (např. str. 16- "vysoká aktivita krystalické celulosy, která je schopna kompletně rozpustit krystalické zdroje celulosy..", str. 28,..) souvisejících s překladem původního anglického textu. - v uvedených literárních zdrojích ( celkem 51) se objevují nerecenzované zdroje typu Wikipedie, privátní stránky a pod, což není možné akceptovat v tomto typu práce. Vzhledem k uvedeným skutečnostem doporučuji práci ke schválení a navrhuji dobře/C

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Využití literatury a její citace D
Úroveň jazykového zpracování C
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 10407