ČERNOCH, D. Ionizační detektor pro EREM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Jirák, Josef

Diplomant se v práci zabýval problematikou detekce signálních elektronů v environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu ionizačním detektorem a možností ovlivnění velikosti detekovaného signálu použitím mřížky vkládané mezi vzorek a elektrodový systém detektoru. V souladu se zadáním je teoretická část práce orientována na problematiku vzniku a detekce signálních elektronů v rastrovací elektronové mikroskopii se zaměřením na detekci signálních elektronů ionizačním detektorem. V experimentální části práce je popsán způsob hodnocení relativní úrovně signálu ze standardního vzorku a jsou uvedeny výsledky měření umožňujících posoudit vliv vkládané mřížky, její polohy a přiloženého potenciálu, na velikost detekovaného signálu. Výsledky experimentů jsou stručně diskutovány. V průběhu řešení a zpracování práce diplomant projevoval zájem o řešenou problematiku, jeho aktivita však mohla být větší. Stejně tak zpracování práce, prezentaci a diskuzi dosažených výsledků mohla být věnována vyšší pozornost. V odborné literatuře diplomant pominul cizojazyčné prameny, zabývající se uvedenou problematikou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání C 39/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) D 13/20
Formální zpracování práce D 12/20
Využití literatury C 7/10
Navrhovaná známka
C
Body
71

Posudek oponenta

Špinka, Jiří

Předložená diplomová práce řeší konkrétní zadání stanovení vlivu mřížky na velikost signálu detekovaného ionizačním detektorem, je zpracována přehlednou formou, vytknout jí lze následující nedostatky: 1. Z publikovaných prací jste vůbec nevzal v úvahu práci CRAVEN,J.P. a spol. publikovanou v Journal of Microscopy, January 2002, Pt1, p.96-105, navíc na Ústavu elektrotechnologie byly na podobné téma vypracovány nejméně dvě diplomové práce. Proč je nemáte uvedeny? 2. V simulacích elektrostatického pole uvedených na str.42 chybí větší názornost obrázků. 3. Grafy na obrázcích na str. 44 až 46 jsou malé a velice nepřehledné. 4. Závěrečné zhodnocení je obecné. Doporučuji práci přijmout k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 17/20
Odborná úroveň práce D 33/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce D 6/10
Navrhovaná známka
C
Body
71

Otázky

eVSKP id 22857